miercuri, 30 martie 2011

vineri, 25 martie 2011
GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR
GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi decizia de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat, poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI

(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE CURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII PENSII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.

(5) Comisia de contestații pensii trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii pensii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.

Capitolul al – II lea
CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ

(1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 3 exemplare fiecare document:

1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al
pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație.
Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.

TERMENE DE URMĂRIT:
- depunere contestaţie - în maxim 30 de zile de la primirea deciziei de revizuire;
- răspuns contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la primirea hotararii comisiei de contestaţii pensii sau epuizarea termenului de 45 de zile.

Capitolul al – III lea
ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD

Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.).
La nivelulul mun. București și jud. Ilfov predarea plicurilor cu documente se face în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul central al SCMD.
Scadenţarul cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30), se întocmește de fiecare filială. Filiala poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor din scadențare.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 25.03.2011
Publicat de Ioan State la 12:04

miercuri, 9 martie 2011

miercuri, 9 martie 2011
COMUNICATUL nr.6 din 09.03.2011
Pentru cei care nu au primit decizii de recalculare a pensiei, pot formula:
1 - plângere penală, după modelul alăturat;
2 - cerere către casa de pensii sectorială în care se solicită care este temeiul legal în baza căruia s-a diminuat pensia aferentă lunii ianuarie 2011 și de ce s-a procedat la reducerea pensiei, fără existența unui act administrativ în acest sens. Se anexează copii de pe: taloanele de pensii din luna decembrie 2010 și luna ianuarie 2011; extrasul de cont de la unitatea bancară.

DOMNULE PRIM PROCUROR


Subsemnatul ……………. domiciliat în ………… pensionar S.R.I., vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- m-am pensionat la data de …………… de la unitatea …………… conform Deciziei nr. ........... din ..................... eliberată de ................;
- până în luna decembrie 2010 inclusiv, am primit o pensie lunară în cuantum de ........ (brut/net);
- din luna ianuarie 2011 mi s-a redus ilegal pensia de la .......... la ………… (brut/net), fără nici un document (act) care să justifice această măsură;
- deşi prin Decizia nr. 38/07.01.2011 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus a nu se recalcula pensiile militare conform H.G. nr. 735/2010, unitatea în cauză a procedat la reducerea pensiei mele în mod abuziv, fiindu-mi astfel încălcate drepturile legale şi interesele legitime.

Faţă de cele mai sus arătate, solicit identificarea şi cercetarea penală a funcţionarilor publici vinovaţi de diminuarea ilegală a pensiei mele legal cuvenită, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal, constând în aceea că, încălcând cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile legale în materie, mi-a fost redusă pensia şi mi s-a adus un prejudiciu material şi moral injust în valoare de ............... (cât apreciază fiecare).
Pentru pagubele pricinuite, urmează a-mi formula pretenţiile ulterior (până la primul termen al instanţei).
În dovedirea faptelor pe care le reclam, înţeleg să mă folosesc de următoarele înscrisuri pe care le anexez în xerocopie:
- Talon de pensie din decembrie 2010;
- Talon de pensie din ianuarie 2011;
- Copie plic de primire a talonului din 2011;
- (alte acte – la aprecierea fiecăruia)……………..

Semnătura

Data


Domnului prim procuror al

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI