luni, 8 august 2011

DECIZIA nr. 5 din 08.08.2011 A PREȘEDINTELUI SCMD

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE Exemplar unic

PREȘEDINTE SCMD

DECIZIA nr. 5 din 08.08.2011

Având în vedere:

- Decizia Comitetului Director al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din data de 09.06.2011 pct.10, ca urmare a solicitărilor filialelor,

În temeiul prevederilor:

- art. nr.8 alin. (6) și (7) și art. 13 lit. f) din Statutul Sindicatului,

- art. 14 alin (4) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,

- art. 26 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,

emit următoarea

DECIZIE:

Art.1 – Birourile operative ale filialelor SCMD vor soma membrii de sindicat debitori ai obligației de plată a cotizației ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea somației, să achite cotizațiile restante, cu mențiunea că în caz de nerespectare a termenului scadent, membrii în cauză vor pierde drepturile și facilitățile acordate de Statutul SCMD și se va proceda la retragerea dreptului de reprezentare al SCMD în instanțele judecătorești pe procesele de anulare a deciziilor de recalculare sau revizuire a pensiilor militare de stat.

Art. 2 – În situația în care membrii de sindicat nu au respectat mențiunile din somația primită, președintele filialei va solicita, în scris, mandatul președintelui SCMD (vezi model din anexă) de a notifica avocatului care asigură asistența juridică a filialei, retragerea acțiunilor SCMD din instanțele judecătorești pe procesele de anulare a deciziilor de recalculare sau revizuire a pensiilor militare de stat, în numele și pentru persoanele, care nu și-au achitat obligația statutară de plată a cotizației.

Art.3 - Membrii de sindicat în cauză pot face intervenție împotriva acestei măsuri în conformitate cu prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare al SCMD

Art. 4 – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5 – Prezenta decizie se transmite tuturor președinților prin e-mail.

Art. 6 - Secretariatul Tehnic, în temeiul atribuţiilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, duce la îndeplinire prezenta decizie.

PREȘEDINTELE SCMD

Col. (r) dr.

DOGARU MIRCEA

Decizia Comitetului Director este consemnată în Registrul cu procesele verbale al Comitetului Director.

Anexă (model mandat – redactat în două exemplare):

Antet filială

Nr. …. din ………

MANDAT

Prin prezentul mandat se împuternicește d-l .................. , președinte al filialei SCMD ........................................., de a notifica avocatului care asigură asistența juridică a membrilor filialei faptul că SCMD își retrage calitatea de reprezentare în instanță pe procesele având drept cauză anularea deciziilor de recalculare a pensiilor militare pentru următorii membrii de sindicat debitori ai obligației de plată a cotizațiilor restante:

Nr. Crt.

Numele și prenumele / CNP

Date privind achitarea cotizației

Data ultimei achitări și suma

Data scadentă de achitare a cotizației anuale

Somare:

- trimisă în data de ......................... (SMS, telefonic, fax, e-mail, scrisoare, etc);

- reacție membru: ...............................


Tabelul nominal cuprinde membrii de sindicat, care în temeiul art.8 alin. (7) din Statutul SCMD, s-au autoexclus prin neachitarea cotizației anuale și care în baza Deciziei Comitetului Director din data de 09.06.2011 pct.2 își pierd dreptul de reprezentare de către SCMD în instanțele judecătorești.