marți, 9 august 2011

In atentia tuturor membrilor de sindicat care au primit sau primesc decizii de revizuire a pensiilor


Având în vedere solicitările membrilor de sindicat pentru acțiune, DEPARTAMENTUL ORGANIZATORIC vă propune două cereri către instituții ale statului, cereri care pot constitui modalități de soluționare a neclarităților pe linie juridică privind revizuirea pensiilor:

1. Cerere către Casele de pensii a unor cereri privind modalitățile de calcul a pensiilor revizuite în conformitate cu prevederile legale.

2. Cerere către toate unitățile în care am activat, pentru a ne elibera adeverințe din care să rezulte, clar, veniturile obținute de-a lungul carierei.

Vă propunem ca aceste cereri să fie transmise IMEDIAT, prin posta, cu confirmare de primire, având în vedere că actuala guvernare se grăbește să caute soluții să ne păcălească din nou.

Model de cerere catre unitatile militare in care ne-am desfasurat activitateaCătre,

Unităţile din cadrul MAI, MApN, SRI în care ne-am desfăşurat activitatea

Subsemnatul .............................................. domiciliat în ............., str..., nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ... sector ..., CNP........................., vă rog, ca în temeiul LEGII nr. 16 din 02. 04. 1996 a ARHIVELOR NAŢIONALE, art. 21 care prevede că, ,,Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează...”, să-mi eliberaţi o adeverinţă cu veniturile brute lunare (respectiv: retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandă, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de legislaţia în vigoare la acea dată; sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bază/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bază, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată; primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată; sumele reprezentând copensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii; sumele cuvenite ca reprezentant în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008; venitul corespunzător funcţiei pe care a fost încadrat în ţară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv cel pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în ţară; orice alte elemente salariale asimilate celor menţionate mai sus, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată ) pentru perioada................ în care mi-am desfăşurat activitatea în această unitate, în care să menţionaţi pentru fiecare categorie şi documentele din care au rezultat aceste venituri conform O. G. nr. 33 din 30. 01. 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată şi aprobată prin LEGEA nr. 223 din 23.04.2002, art. 5 care precizează că, ,,Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea”.
Solicit răspuns în termen de 30 zile conform prevederilor art. 8(1) din O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002.
Vă mulţumesc!