luni, 28 octombrie 2013

PRELUARE DE PE PAGINA FILIALEI TIMISOARA

În atenţia membrilor Filialei 1 Timişoara a SCMD
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, oferă următoarele posibilităţi:
-                          stabilirea corectă a cuantumului de la punctul A pentru cei care au primit pensia diminuată faţă de decembrie 2010;
-                          recuperarea sumelor de bani de care am fost prejudiciaţi în toată perioada în care am fost supuşi efectelor OuG nr. 1/2011 ;
-                          corectarea/ridicarea cuantumului de la punctul pentru cei care au contestat ultima  decizie privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, primită în vara-toamna acestui an, cu un cuantum diminuat la maxim prin coborârea grupelor de muncă.
În acest al treilea  caz, este vorba de faptul că la ultima contestaţie nu s-a primit răspuns (hotărâre) de la Comisia de contestaţii, prin urmare situaţia fiind în litigiu, acest cuantum nu putea fi avut în vedere la întocmirea deciziei bazate pe Legea 241/2013.
Mai mult decât atât, arătând  faptul că decizia de pensie bazată pe OuG nr. 1/2011 nu a  respectat chiar prevederile acestei ordonanţe  (art. 7, Anexa 1, art.8/Anexa 3), se poate cere corectarea pensiei , obţinându-se un cuantum mai mare şi deci mai apropiat de cel al pensiei din decembrie 2010. În felul acesta, se creează premisa ca în situaţia în care adoptarea legii pensiilor militare de stat va întârzia, mulţi rezervişti să beneficieze de efectul indexărilor care se vor aplica tuturor pensiilor din sistemul public. 
Ca urmare, Biroul Operativ al filialei propune şi un alt model de contestaţie, elaborat cu sprijinul vicepreşedintelui  responsabil cu compartimentul juridic, Domnul Col(rt) justiţie militară Ioan OROS,  rămânând la latitudinea fiecărui petent pe care îl va folosi.
 Menţionăm că ambele modele recomandate(de Departamentul Juridic al SCMD şi de Filiala 1 Timişoara) se referă la mai multe situaţii, fiecare dintre noi urmând să conteste ,conform aprecierii proprii, în care din aceste situaţii se încadrează.
SUNT ACCEPTAŢI ÎN DESCHIDEREA ACŢIUNII ÎN JUSTIŢIE NUMAI MEMBRII SCMD CARE AU ACHITATĂ COTIZAŢIA LA ZI
Termenul limită până la care pot fi depunse acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după următorul

ALGORITM
1. Decizia se contestă în maxim 30 de zile de la primire la Comisia de contestaţii pensii a instituţiei publice respective (v.MODELUL 1), termenul curgând de la data poştei de pe plicul în care a venit decizia.
Contestaţia se trimite cu confirmare de primire.

2. Petentul aşteaptă răspuns de la Comisia de contestaţii pensii ;
     a) în situaţia în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile de la data de pe confirmarea de primire a contestaţiei la comisie, petentul se prezintă la  Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu următoarele documente, în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
      -     Copie act de identitate (BI/CI);
      -     Copie Contestaţie la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor
            de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(cea care a fost trimisă la Comisia de contestaţii);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr................  din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii);
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013, care a fost contestată în termenul legal, dar împotriva căreia nu am iniţiat acţiune în justiţie în Timişoara, conform hotărârii ICCJ);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (numai pentru motivul 1/MODELUL1);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)
-          Copie act de identitate al petentului (CI/BI)
-          Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat –(v. MODELUL 2)
-          Copie chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii.
(Contribuţia bănească proprie este necesară pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii.
Prin urmare:
– fiecare membru de sindicat parte în proces, achită suma de 50 lei în contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala.
 Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-          dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.

            Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces.)

            b) dacă în interiorul termenului de 45 zile petentul primeşte răspuns  nefavorabil de la Comisia de contestaţii pensii, se prezintă imediat la Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu aceleaşi documente ca la punctula), plus următoarele, tot în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
- Copie răspuns (hotărârea) de la Comisia de contestaţii............ la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013;
-Copie plic pentru primirea răspunsului (hotărârii) Comisiei de contestaţii .......... la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data poştei);

Pentru uşurarea manipulării documentelor, fiecare rând de exemplare va fi adus în câte un plic A4, pe fiecare plic se vor scrie numele şi prenumele petentului , Casa de contestaţii pensii căreia s-a adresat şi Filiala 1 Timişoara a SCMD.
            Cele 4 plicuri cu documente se vor introduce într-un plic mai mare, pe care nu se va scrie nimic, acesta urmând a fi expediat de Biroul Operativ la Departamentul Juridic al SCMD

3. Biroul Operativ al filialei expediază documentele la Departamentul Juridic al SCMD.

4. Secretariatul General al SCMD verifică în baza de date şi transmite direct la Departamentul Juridic certificatul de membru SCMD al petentului.

5. Departamentul Juridic al SCMD depune acţiune la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la termenul maxim de 45 zile de la primirea confirmării contestaţiei la Comisia de contestaţii, sau în termen de maxim 30 zile de la primirea răspunsului la contestaţie de către petent(data poştei).

MODELUL 1
Model de contestaţie împotriva deciziei de pensie emisă în baza Legii 241/2013
-          propus de Col(rt) justiţie militară Ioan OROS  / Filiala 1 Timişoara a SCMD –

Către

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul...............................................(MApN,MAI,SRI)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul/a.................................. domiciliat în ...............................................................
                        grad, rez/ret, nume, prenume                                                                     adresa
identificat cu CI/BI seria......nr...............emis de.......................la data de ...........................
CNP....................................trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr..................din..................cu dosar de pensie nr.........................din..............................
în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi a art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263/2010, formulez prezenta

CONTESTAŢIE*

            Împotriva Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  prin care solicit :
I.                    Anularea (în tot sau în parte)  Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ;
II.                 Emiterea unei noi decizii de pensie în temeiul aceleiaşi legi, în care să fie înlăturate erorile şi încălcările/neajunsurile de lege semnalate, cu luarea în consideraţie inclusiv a soluţiei la contestaţia formulată împotriva Deciziei nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011  (ultima decizie primită în  august, septembrie, sau chiar octombrie, după caz, şi contestată); 
III.              Restituirea sumei prin care am fost prejudiciat prin calcularea greşită (sau necalcularea) pensiei ce mi se cuvine potrivit stagiului de cotizare suplimentar efectuat după înscrierea la pensie.

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele:

MOTIVE
  1. Au fost încălcate dispoziţiile art. 1 al. 1 din Legea 241/ 2013, deoarece cuantumul pensiei înscris la punctul A din Decizia nr......................din..................... nu corespunde cu valoarea bruto a pensiei din decembrie 2010, fiind diminuată;
  2. Au fost încălcate prevederile art. 1 al. 3 din Legea 241/2013 deoarece nu mi-a fost calculată pensia corespunzător stagiilor de cotizare realizate după înscriearea la pensie;
  3. Pensia calculată pentru stagiile de cotizare după înscrierea la pensie mi-a fost acordată de la data de 01.10. 2013 şi nu de la data de 1 a lunii următoare în care am făcut şi depus cererea, contrar dispoziţiilor art. 107 al. 5 din Legea 263/2010;
  4. Cuantumul pensiei prevăzut la litera C din Decizia nr................... din..................... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 este incorect stabilit, având la bază Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, împotriva căreia am formulat contestaţie.
      În această situaţie, cuantumul prevăzut la litera C se bazează pe o decizie litigioasă, 
      care nu poate fi considerată corectă şi definitivă până la soluţionarea contestaţiei;
  1. Nu s-au respectat prevederile art. 7 din OuG nr. 1/2011, fiind luate în calcul valori ale soldelor mult inferioare celor prevăzute în Anexa 1/OuG nr.1/2011(se detaliază punctual perioadele şi sumele contestate versus prevederile din Anexa 1/OuG1/2011) ;
  2. Stabilirea veniturilor brute/nete realizate lunar nu cuprind toate primele (recompensele) existente în Adeverinţa nr. .............din .............emisă de CMZ /CMJ.... privind veniturile lunare realizare de subsemnatul, contrar prevederilor art. 8 din metodologia de calcul prevăzută în Anexa 3/OuG nr. 1/2011(se detaliază punctual datele/perioadele contestate versus datele din Adeverinţă) ;
  3. Încadrarea în grupele de muncă prevăzute în Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, în care s-au revizuit grupele de muncă, şi pe care am contestat-o deoarece  nu corespunde  realităţii, dispoziţiilor HG nr.1294/2001 şi ordinului M 116/2002, unele perioade fiind omise sau încadrate greşit (se detaliază punctual perioadele şi grupele de muncă ce sunt contestate versus prevederile din HG 1294 sau ordinul M 116).
  4.  Alte motive

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-     Copie act de identitate (BI/CI)
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (pentru motivul 1) ;
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)

Data    
                                                                                                              Semnătura

*NOTĂ:  Fiecare petent va adapta contestaţia la situaţia lui specifică, în funcţie de aspectele care îl nemulţumesc.

MODELUL 2
       Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat

Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul/a......................................, domiciliat în .....................................................
CNP ....................................pensionar MApN/MAI/SRI , prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.

Data,                                                                                                                            Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD

ATENŢIE ! INFORMAŢIILE SCRISE CU ITALICE SUNT PENTRU ÎNDRUMARE.

 ELE NU FAC PARTE DIN DOCUMENT ŞI NU TREBUIE SĂ APARĂ ÎN REDACTAREA FINALĂ.

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD

sâmbătă, 26 octombrie 2013

SITUAȚIA DOSARELOR IN INSTANȚE
PE REVIZUIRE
Nr.
crt.
Numele și prenumele
Nr. dosar
Tribunalul Satu Mare
Curtea Ap.Oradea
Termene și soluții
Favora-bile
Nefavora-bile

1
Ciceu Gheorghe
2570/83/2012

da
Termen 15.05.2013  Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  2874/2013  15.05.2013

X
2
Chirică Petru
2566/83/2012

da
Termen 28.05.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. Hotarâre  3177/2013  28.05.2013

X
3
Popa M. Ioan
2624/83/2012

da
Termen 07.05.2013 Solutie: Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.  Hotarâre  2723/2013  07.05.2013

X
4
Sevan Dumitru
2646/83/2012

da
Termen 21.05.2013 Respinge recursul.Hotarâre  3005/2013  21.05.2013  

X
5
Suciu  Cristian
2576/83/2012

da
Termen 07.05.2013 Solutie: Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. Hotarâre  2721/2013  07.05.2013

X
6
Salajan Nicolae Ioan
2640/83/2012

da
Termen 22.05.2013   Având în vedere lipsa nejustificată a părţilor şi împrejurarea că niciuna dintre acestea nu au solicitat judecarea cauzei şi în eventuala lipsă, Văzând prevederile art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă,suspendă judecarea cauzei şi trimite dosarul la arhiva instanţei, spre păstrare, până la intervenţia părţii interesate. Document: Încheiere - Suspendare    22.05.2013

X
7
Chilinţan Liviu
2676/83/2012

da
Termen 02.04.20132013  Solutie: Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. Hotarâre  2063/2013  02.04.2013

X
8
Cosma  Alexandru
2677/83/2012

da
Termen  04.04. 2013 Solutie: Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  2139/2013  04.04.2013

X
9
Pop V. Ioan
2670/83/2012

da
Termen 02.04.2013  Solutie: Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. Hotarâre  2062/2013  02.04.2013

X
10
Silaghi Ionel
2180/83/2012

da
Termen 12.06.2013Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3584/2013  12.06.2013

X
11
Pintea Vasile Doruţ
2176/83/2012

da
Termen 28.05.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  3176/2013  28.05.2013

X
12
Munich Francisc
2177/83/2012

da
Termen  12.06.2013Ia act de renunţarea la judecata recursului. Hotarâre  3583/2013  12.06.2013

X
13
Vaida Dorin Dumitru
2184/83/2012

da
Termen 05.06.2013 RESPINGE ca nefondat recursul. Hotarâre  3394/2013  05.06.2013

X
14
Irimia Mircea
2175/83/2012

da
Termen 12.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3582/2013  12.06.2013

X
15
Filimon Nicolae
2185/83/2012

da
Termen 12.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3585/2013  12.06.2013

X
16
Sima Ioan
2174/83/2012

da
Termen 12.06.2013  Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3581/2013  12.06.2013

X
17
Drăguş Vasile
2137/83/2012

da
Termen 12.06.2013   Respinge ca nefondat recursul.  Hotarâre  3580/2013  12.06.2013

X
18
Bercheşan Nicolae
2568/83/2012

da
Termen 26.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3905/2013  26.06.2013

X
19
Aniţaș Cornel
2573/83/2012

da
Termen 02.07.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4021/2013  02.07.2013

X
20
Tand Ioan
2565/83/2012

da
Termen 02.07.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4020/2013  02.07.2013

X
21
Pavel Dumitru
2631/83/2012

da
Termen 26.06.2013Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3908/2013  26.06.2013

X
22
Danciu Pătru Simion
2632/83/2012

da
Termen 02.07.2013

X
23
Mateş Ioan
2633/83/2012

da
Termen 19.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3744/2013  19.06.2013

X
24
Pop Iosif
2629/83/2012

da
Termen 26.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3906/2013  26.06.2013

X
25
Pop Muntean
2630/83/2012

da
Termen 26.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  3907/2013  26.06.2013

X
26
Vădeanu Ioan
2622/83/2012

da
Termen 02.07.2013  Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4022/2013  02.07.2013

X
27
Bibarţ Aug.Gheorghe
2625/83/2012

da
Termen 02.07.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4023/2013  02.07.2013

X
28
Gurzău Vasile
2628/83/2012

da
Termen 02.07.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4026/2013  02.07.2013

X
29
Sfâra Gheorghe
2626/83/2012

da
Termen 02.07.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
 Hotarâre  4024/2013  02.07.2013

X
30
Şuştic Vasile
2627/83/2012

da
Termen 02.07.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4025/2013  02.07.2013

X
31
Mureşan Nicușor
2634/83/2012

da
Termen 19.06.2013 Având în vedere lipsa nejustificată a părţilor şi împrejurarea că niciuna dintre acestea nu au solicitat judecarea cauzei şi în eventuala lipsă, Văzând prevederile art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă,suspendă judecarea cauzei şi trimite dosarul la arhiva instanţei, spre păstrare, până la intervenţia părţii interesate. 
Încheiere - Suspendare    19.06.2013

X
32
Tarţa Constantin
2635/83/2012

da
Termen 18.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  3694/2013  18.06.2013

X
33
Wolff Frederich Fănel
2636/83/2012

da
Termen 25.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  3867/2013  25.06.2013

X
34
Topor Petre
2637/83/2012

da
Termen 25.06.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  3860/2013  25.06.2013

X
35
Petka Andrei
2638/83/2012

da
Termen 13.06.2013Ia act de renunţarea la judecata recurs Solutia pe scurt: Ia act de renunţarea la judecarea recursului.
Document: Hotarâre  3620/2013  13.06.2013

X
36
Fogaş Lenuța
2678/83/2012

da
Termen  24.09.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4459/2013  24.09.2013

X
37
Mirghiş Viorel
2647/83/2012

da
Termen 11.09.2013 Respinge ca nefondat recursul.Document: Hotarâre  4206/2013  11.09.2013

X
38
Cherecheş Vasile Ioan
2675/83/2012

da
Termen 19.09.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  4370/2013  19.09.2013

X
39
Iluţi Hermina
2645/83/2012

da
Termen 24.09.2013 Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4458/2013  24.09.2013

X
40
Groza Vasile
2643/83/2012

da
Termen 25.09.2013 Respinge ca nefondat recursul.Hotarâre  4482/2013  25.09.2013

X
41
Popa Mircea
2639/83/2012

da
Termen 18.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Document: Hotarâre  4340/2013  18.09.2013

X
42
 Ambudan Constantin
2574/83/2012

da
Termen 03.09.2013Respinge recursul, fără cheltuieli de judecată. Document: Hotarâre  4072/2013  03.09.2013

X
43
Albu Ioan Virgil
2572/83/2012

da
Termen 19.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  4369/2013  19.09.2013

X
44
Niri Vasile
2571/83/2012

da
Termen 17.09.2013Respinge ca nefondat recursul,fără cheltuieli de judecată
Document: Hotarâre  4307/2013  17.09.2013

X
45
Olah Radu
2567/83/2012

da
Termen 12.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuiueli de judecată.
Document: Hotarâre  4286/2013  12.09.2013

X
46
Pordea Iosif
2187/83/2012

da
Termen 05.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre  4106/2013  05.09.2013

X
47
Chirilă Sorin Ioan
2183/83/2012

da
Termen 19.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  4368/2013  19.09.2013

X
48
Bontea Zenoviu Stelian
2182/83/2012

da
Termen 03.09.2013Respinge recursul, fără cheltuieli de judecată. Document: Hotarâre  4073/2013  03.09.2013

X
49
Budurlean Vasile
2181/83/2012

da
Termen 18.09.2013Respinge ca nefondat recursul.Document: Hotarâre  4339/2013  18.09.2013

X
50
Giurgiu Voicu Marcel
2179/83/2012

da
Termen 10.09.2013  Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre  4183/2013  10.09.2013

X
51
Cădar Ioan
2167/83/2012

da
Termen  03.09.2013Respinge recursul, fără cheltuieli de judecată. Document: Hotarâre  4074/2013  03.09.2013

X
52
Laza Viorel
2138/83/2012

da
Termen 19.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Hotarâre  4367/2013  19.09.2013

X
53
Dindelegan Vasile
2136/83/2012

da
Termen 17.09.2013 respinge ca nefondat recursul,fără cheltuieli de judecată
Document: Hotarâre  4306/2013  17.09.2013

X
54
Ştiop Dinu
2135/83/2012

da
Termen  04.09.2013RESPINGE ca nefondat recursul Document: Hotarâre  4087/2013  04.09.2013

X
55
Caba Petre
2641/83/2012

da
Termen 05.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre  4107/2013  05.09.2013

X
56
Raţ Dumitru
2623/83/2012

da
Termen 25.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  4481/2013  25.09.2013

X
57
Boitor Viorel
2569/83/2012

da
Termen 04.09.2013RESPINGE ca nefondat recursul Document: Hotarâre  4088/2013  04.09.2013

X
58
Şoltuz Ioan
2575/83/2012

da
Termen 10.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre  4184/2013  10.09.2013

X
59
Herman Ioan
2644/83/2012

da
Termen 24.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată. 
Hotarâre  4457/2013  24.09.2013

X
60
Petraş Corneliu
2671/83/2012

da
Termen 11.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Hotarâre  4205/2013  11.09.2013

X
61
Nica Ovidiu
2669/83/2012
X
07.06.2012

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea reclamantului prin avocat pentu studiul întâmpinării comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 Cpc.; pentru introducerea în cauză în calitate de pârât a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi pentru comunicarea precizării de acţiune în temeiul art. 86 Cpc.
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru comunicarea completării şi precizării contestaţiei depuse la dosar, în temeiul art. 86 Cpc.
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante, prin avocat, pentru ca pârâta să înainteze la dosarul cauzei copia actelor care au stat la baza emiterii deciziei de revizuire a pensiei, sens în care se emite adresă. 
06.12.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea intimatei - pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei documentele solicitate.
10.01.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea la solicitarea părtii reclamante, prin avocat, pentru ca pârâta să înainteze la dosarul cauzei copia actelor care au stat la baza emiterii deciziei de revizuire a pensiei, sens în care se emite adresă. 

07.02.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea intimatei - pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei documentele solicitate de către partea adversă. 
Document: Încheiere de şedinţă    07.02.2013

07.03.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă - refuzul sau omisiunea de a comunica instanţei de judecată, la termenul fixat, relaţiile solicitate se sancţionează cu amendă judiciară, potrivit legii.
Document: Încheiere de şedinţă    07.03.2013

18.04.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă.
Document: Încheiere de şedinţă    18.04.2013

16.05.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă.
Document: Încheiere de şedinţă    16.05.2013

20.06.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2013

05.09.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solcitarea reclamantului, prin avocat, pentru studierea înscrisurilor comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 C.proc.civ. 
Document: Încheiere de şedinţă    05.09.2013

10.10.2013
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.10.2013, ora 13:00, sala 59
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.10.2013

17.10.2013
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea.
Document: Hotarâre  765/2013  17.10.2013

X
62
Rentea Gheorghe
2186/83/2012
X
17.05.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru introducerea în cauză în calitate de pârât a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi pentru comunicarea precizării de acţiune în temeiul art. 86 Cpc. 

21.06.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru a se solicita intimatei să comunice la dosarul cauzei actele care au stat la baza revizuirii pensiei. 

04.10.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.

22.11.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante, prin avocat, pentru ca pârâta să înainteze la dosarul cauzei copia actelor care au stat la baza emiterii deciziei de revizuire a pensiei, sens în care se revine cu adresă. 

24.01.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă    24.01.2013

21.02.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2013

21.03.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate - sens în care se revine cu adresă. 
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2013

18.04.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă - refuzul sau omisiunea de a comunica instanţei de judecată, la termenul fixat, relaţiile solicitate se sancţionează cu amendă judiciară, potrivit legii.
Document: Încheiere de şedinţă    18.04.2013

16.05.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă.
Document: Încheiere de şedinţă    16.05.2013

20.06.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea reclamantului, prin avocat, pentru studierea înscrisurilor comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 C.proc.civ.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2013

05.09.2013
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 12.09.2013, ora 13:00, sala 59. 
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    05.09.2013

12.09.2013
Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea.
Document: Hotarâre  705/2013  12.09.2013

X
63
Pop Gheorghe
2178/83/2012
X

17.05.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru introducerea în cauză în calitate de pârât a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi pentru comunicarea precizării de acţiune în temeiul art. 86 Cpc. 

21.06.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru a se solicita intimatei să comunice la dosarul cauzei actele care au stat la baza revizuirii pensiei. 

04.10.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.

22.11.2012
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante, prin avocat, pentru ca pârâta să înainteze la dosarul cauzei copia actelor care au stat la baza emiterii deciziei de revizuire a pensiei, sens în care se revine cu adresă. 

24.01.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă    24.01.2013

21.02.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2013

21.03.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea formulată în scris de către intimată, pentru a avea posibilitatea de a înainta la dosarul cauzei înscrisurile solicitate - sens în care se revine cu adresă. 
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2013

18.04.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă - refuzul sau omisiunea de a comunica instanţei de judecată, la termenul fixat, relaţiile solicitate se sancţionează cu amendă judiciară, potrivit legii.
Document: Încheiere de şedinţă    18.04.2013

16.05.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revine cu adresă către intimata Casa de Pensii MAI pentru a înainta la dosarul cauzei înscrisurie solicitate de către partea adversă.
Document: Încheiere de şedinţă    16.05.2013

20.06.2013
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la solicitarea reclamantului, prin avocat, pentru studierea înscrisurilor comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 C.proc.civ.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2013

05.09.2013
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 12.09.2013, ora 13:00, sala 59. 
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    05.09.2013

12.09.2013
Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea.
Document: Hotarâre  704/2013  12.09.2013

X
64
Bumb Mircea
2673/83/2012

da
Termen 03.09.2013Respinge ca nefondat recursul, fără cheltuieli de judecată. 
Document: Hotarâre  4071/2013  03.09.2013

X
65
Chereji Vasile
2642/83/2012

da
Termen 04.09.2013RESPINGE ca nefondat recursul Document: Hotarâre  4089/2013  04.09.2013

X
66
Danciu Ioan
2668/83/2012


Termen 12.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuiueli de judecată.
Document: Hotarâre  4287/2013  12.09.2013

X
67
Murg Dumitru
2672/83/2012

da
Termen 04.09.2013RESPINGE ca nefondat recursul Document: Hotarâre  4090/2013  04.09.2013

X
68
Blaga Serighiu
2674/83/2012

da
Termen 05.09.2013Respinge ca nefondat recursul. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre  4108/2013  05.09.2013

X
72
Şimon Liviu
7338/83/2012


Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: în temeiul art. 96 C.proc.civ. pentru studiul întâmpinării.
Document:

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica intimatei actele depuse în probaţiune.
Document:     
   
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către intimată să comunice actele care au stat la baza emiterii deciziei de pensionare a contestatorului.
Document: Încheiere de şedinţă    20.03.2013

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea studierii actelor depuse de unitatea pârâtă.
Document: Încheiere de şedinţă    17.04.2013

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către intimată să comunice toate actele care au stat la baza emiterii deciziei de pensionare a contestatorului şi pentru a se comunica cu intimata, un exemplar din actele depuse de reprezentanta reclamantului la acest termen de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    15.05.2013

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat la cererea reprezentantului reclamantului, pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de unitatea pârâtă
Document: Încheiere de şedinţă    19.06.2013
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: repus pe rol, termen 23.10.2013
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2013

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru ca reclamantul să-şi exprime poziţia cu privire la motivul repunerii pe rol
Document:     

X