luni, 27 octombrie 2014

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).


COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

             
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectorialaDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                           Data   .………………


                           ……………………………

 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….

joi, 9 octombrie 2014

STATUTUL
SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

       CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) este o organizație cu personalitate juridică,conform  SENTINȚEI CIVILE nr.83/18.08.2009  a judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă,retragere si diponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar și a altor acte normative conjucturale, alte cadre militare în rezervă și în retragere din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala care aderă la statutul, scopul și obiectivele sindicatului, si dobandesc  calitatea de membru de sindicat, în condițiile prezentului statut.
Art. 2. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este o organizație sindicală independentă, apolitică, si de utilitate publica, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este independent față de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.
Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
      CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA ȘI SEDIUL
Art.5. SCMD are drept scop apararea drepturilor prevazute de legislatia interna si internationala, in pactele, tratatele la care Romania este parte, a tuturor categoriilor de militari.
Art.6. Denumirea este de SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE , IN REZERVA SI RETRAGERE, denumit in continuare SINDICATUL.
Art.7. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în strada Bogota, Nr. 6, Sector1, Bucureşti și poate constitui filiale în orice localitate din țară și străinătate unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și străinătate, în condițiile prevederilor prezentului statut.
Art. 8.Pentru atingerea scopului sau Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate isi propune desfasurarea urmatoarelor activitati , care sunt enuntiative, putand fi intregite cu orice alte activitati legale si morale, ce sustin scopul propus, si anume:
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b) acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale,economice și civile;
c)asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
Ø  dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de lege;
Ø  respectarea prevederilor legale privind asistența medicală;
Ø  dreptul la pensie militară decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
e) participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române;
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h) acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritual democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale;
j) conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărarii Naționale și celelalte ministere de resort pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
k) constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
l) poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.73 din Constituție, propuneri de legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
m) respectarea declarației universale a drepturilor omului și a celorlalte norme în domeniu.
Art.9. Pentru înfăptuirea scopurilor sale, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, medierea, concilierea;
b) interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotârârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
c) manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
d) sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
e) colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și combaterii abuzuruilor, corupției și încălcării drepturilor omului;
f) organizarea de dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
      CAPITOLUL III. MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU
(1)  Art.10. (1) Calitatea de membru al sindicatului este personala,  inalienabilă și se dobandeste sau se renunta la ea , prin vointa propie..
(2)   participarea la activitatea sindicatului ca membru al acestuia se poate face ca persoană fizică, fiecare membru având dreptul la un singur vot, indiferent de contribuția sa la patrimoniul sindicatului;
(3)  votul se poate da prin mandat special numai unui alt membru al sindicatului;
(4)  incetarea calitatii de membru al sindicatului poate avea loc in urmatoarele situatii : renuntarea voluntara a membrului de sindicat la aceasta calitate, excluderea ca urmare a unei sanctiuni sau decesul . In oricare dintre situatii, la incetarea calitatii de membru de sindicat se pierde orice drept asupra patrimoniului sindicatului;
(5)  membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniul sindicatului, ei rămânând obligați a achita în continuare cotizațiile estante pentru perioada cât au fost membri;
(6)  fiecare membru al sindicatului  este obligat sa respecte STATUTUL si sa achite o cotizatie anuala a carei modalitate de plata si cuantum, vor  fi stabilite prin norme interne , aprobate de Consiliul National al Reprezentantilor , cotizatie ce va fi depusa, anual, în contul sindicatului;
      (7) neplata cotizatiei anuale in termenul stabilit, este considerata renuntarea la calitatea de membru de sindicat
Art. 11. (1)Membri SCMD nu pot face parte si din alte organizatii sindicale din tara sau din afara tarii.
(2) Membrii fondatori sunt acele persoane care au format grupul de inițiativă pentru înființarea Sindicatului CMD și care au constituit un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării scopului Sindicatului CMD
(3)Membrii onorifici sunt personalități din România sau din alte țări cu activitate deosebită în direcția scopurilor sindicatului și care, pentru meritele lor, primesc distincția de membru onorific prin hotararea Consiliului National al Reprezentantilor;
Art. 12.Solicitarea aderarii la SCMD se face printr-o cerere tip care va fi depusa la sediul unei filiale . Aprobarea cererii va fi comunicata de catre presedintele SCMD dupa indeplinirea reglementarilor stabilite prin ROF;

      CAPITOLUL IV. DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE SI SANCTIUNI
Secțiunea I – Drepturi
Art. 13.Principiul fundamental de organizare și funcționare al sindicatului este autonomia membrilor săi care se exprimă prin:
a) organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul de activitate;
b) dreptul de a alege și de a fi ales în mod liber în organele de conducere;
c) participarea liberă la adoptarea și aplicarea hotărârilor;
d) formularea de propuneri pentru ordinea de zi a Comitetului Director, pentru tactica și strategia sindicală a acesteia;
e) dreptul, fără restricții, la opinie în cadrul sindicatului. Hotărârile organelor de conducere ale sindicatului se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția cazurilor nominalizate;
f) dreptul nelimitat al fiecărui membru de sindicat să hotărască liber și oricând dacă rămâne sau se retrage din componența acestuia. Membrii care se retrag nu pot cere sumele depuse drept cotizație sau sumele și bunurile donate;
g) dreptul de a cere membrilor sindicatului să acționeze în comun pentru a reprezenta, susține, apăra și pune în valoare cauza și interesele lor;
h) dreptul de a fi informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
i) dreptul de a se constitui in filiale teritoriale pentru apărarea intereselor pe plan local;
j) dreptul la consultanță în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc. prin compartimentele de specialitate ale sindicatului;
k) participarea la elaborarea și dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
l) dreptul de a înființa și administra, în interesul membrilor de sindicat, unități economice, sociale, sportive, culturale, de presă, etc.
m) membrul de sindicat are dreptul sa se autosuspende din SCMDpentru o perioada de cel mult doi ani, fara a pierde calitatea de membru al sindicatului
Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)
Art. 14. Obligațiile membrilor sindicatului sunt următoarele:
a) să respecte statutul sindicatului și regulamentul de organizare și funcționare (ROF)
b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea sindicatului și a organelor sale de conducere;
c) să acționeze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor și măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotârâri nu sunt obligați să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abține de la orice acte potrivnice realizării acestora, daca nu contravin legilor statului, Statutului si ROF-ului;
d) să respecte prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale celorlalte norme pe domeniu;
e) să achite cotizația la termenul prevăzut
.f) activitatea politica desfasurata de catre orice membru de sindicat nu trebuie sa aduca prejudicii SCMD, iar aceasta activitate sa nu se duca in interiorul organizatiei sindicale.Membrii de sindicat care au apartenenta politica vor trebui sa promoveze interesele militarilor in rezerva/retragere in cadrul formatiunilor politice in care activeaza
Sectiunea III -Recompense
Art. 15. La propunerea Preşedintelui sindicatului, Biroul Operativ Central poate recompensa financiar sau material pe oricare din membrii SCMD ca urmare a activităţii deosebite desfăşurate în plan sindical.
Art. 16. La nivelul filialelor judeţene, la propunerea preşedintelui de filială, Biroul Operativ poate recompensa material sau financiar pe acei membri care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea sindicală a filialei.
Art. 17. Nivelul recompenselor şi procedura de acordare vor fi stabilite de Comitetul Director, în limita fondurilor disponiubile.
Sectiunea IV -Sancţiuni
Art. 18. (1). Membrilor sindicatului care au săvârşit abateri de la prevederile statutare , ori prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii imaginii sindicatului, funcţie de gravitatea faptelor, li se pot aplica următoarele sancţiuni:
                        a). atenţionarea scrisă sau verbală;
                        b). avertisment;
                        c).suspendarea din funcţia de preşedinte al SCMD, de prim-vicepreşedinte , secretar –general , preşedinte de filială, vicepreşedinte sau secretar al Biroului Operativ al filialei;
                        d). revocarea din funcţia de conducere pe care o deţin;
                        e). excluderea din sindicat.
            (2). Sancţiunile prevăzute la literele a). b). şi c). se aplică în cadrul filialei judeţene de către Biroul Operativ oricăror membri ai filialei. Membrilor Biroului Operativ, sancţiunile de la literele c) şi d) vor fi aplicate de către Adunarea Generală ordinară sau extraordinară a Filialei, convocată de Biroul Operativ propriu la propunerea preşedintelui filialei.
            (3). Sancţiunile se aplică de către Biroul Operativ  cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor săi..
            (4). Sancţiunea excluderii va fi validată de Adunarea Generală a Filialei cu o majoritate de 2/3 din cvorumul de şedinţă.
            (5). Cazurile de abateri şi măsurile de sancţionare luate vor fi comunicate Biroului Operativ Central în termen de 10 zile de la aplicare.
            (6). În toate cazurile de abateri disciplinare, constatarea se face prin autosesizarea Biroului Operativ sau sesizarea oricărei alte persoane.
            (7). Hotărârea de sancţionare poate fi contestată la Comisia Naţională de Etică în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
Art. 19. (1). Sancţiunile prevăzute la Art. 58.(1). literele a).-e). se aplică în mod corespunzător şi membrilor Biroului Operativ Central şi ai Comitetului Director.
                 (2). Sancţiunile prevăzute la literele a) şi b). se aplică membrilor Biroului Operativ Central şi ai Comitetului Director de către Comitetul Director la propunerea Preşedintelui sindicatului. Sancţiunile se hotărăsc cu votul majorităţii calificate de 2/3 din numărul membrilor organului competent.
                 (3). a) Suspendarea din funcţiile prevăzute la litera c), Art. 58(1) se propune ca urmare a încălcării prevederilor statutare, încălcări care au drept consecinţă aducerea unor prejudicii grave imaginii SCMD şi activităţii sindicale.
                       b). Suspendarea este măsura premergătoare propunerii de revocare din funcţie sau excluderii. Decizia de suspendare este luată de Comitetul Director sau de către Biroul Operativ al filialei, şi va fi urmată în termen de 30 zile de procedurile de excludere.
                       c). Procedura de suspendare poate fi finalizată prin una din următoarele soluţii:
                                    - revocarea din funcţie;
                                   - excluderea din sindicat;
                                   - reconfirmarea în funcţia deţinută.
                 (4). Revocarea şi excluderea membrilor BOC şi ai CD este de competenţa CNR convocat în şedinţă ordinară sau extraordinară, la propunerea preşedintelui SCMD,  în cvorum de 3/4 din membri şi cu voturile a 2/3 din cei prezenţi.
Art. 20.(1). Hotărârea de sancţionare a membrilor BOC şi ai CD se va lua pe baza raportului de constatare al Comisiei Naţionale de Etică a SCMD sau ca urmare a deciziei adoptate în urma procedurii de Consultare Generală a Filialelor.
               (2). Soluţiile propuse de CNE pot fi contestate la Comitetul Director în termen de 30 zile, sau la CNR întrunit în următoarea şedinţă în cvorum de 3/4 din membri şi cu voturile a 2/3 din cei prezenţi

      CAPITOLUL V.    ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI
Art. 21. Organele de conducere ale sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt:
– Consiliul Național al Reprezentanților;
– Comitetul Director;
– Biroul Operativ Central
ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE CENTRALE ALE SINDICATULUI
Art. 22. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR)
(1). CNR este organul suprem de conducere al SCMD şi are următoarele atribuţii:
a). aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură;
b). stabileşte şi alege compunerea numerică şi nominală a Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică şi a Comisiei de Cenzori;
c). alege şi revocă preşedintele sindicatului, prim-vicepreşedintele şi secretarul general;
d). stabileşte obiectivele şi strategia sindicatului pentru perioada următoare;
e). hotărăşte asupa petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate sindicatului;
f). hotărăşte asupra afilierii sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional;
g). aprobă schimbarea sediului sindicatului;
h). aprobă nivelul cotizaţiilor pentru organizaţia internaţională la care s-a afiliat;
i). analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director, Comisia de Cenzori şi Comisia Naţională de Etică;
j). aprobă şi modifică statutul sindicatului:
k). validează excluderea membrilor;
 l). soluţionează apelurile formulate împotriva hotărârilor adoptate de Comitetul Director şi a soluţiilor propuse de Comisia Naţională de Etică în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor;
m). revocă individual sau colectiv mandatele Comitetului Director;
n). controlează activitatea şi gestiunea organelor de conducere, administrare şi control;
o). stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, hotărăşte asupra altor prestaţii ale membrilor de sindicat;
p). hotărăşte nivelul maxim al indemnizaţiilor personalului de specialiate remunerat şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea activităţii sindicatului;
q). aprobă bugetul şi activitatea economico-financiară a sindicatului;
r). adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale, care să asigure fondurile neceare funcţionării şi îndeplinirii scopului sindicatului;
s). hotărăşte dizolvarea sindicatului şi adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a CNR.
(2). Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se convoacă o dată la 4 ani în şedinţă ordinară, prin decizia Comitetului Director şi în şedinţă extraordinară.
(3). Solicitarea de convocare a şedinţei extraordinare a CNR poate fi făcută de :
                        a). preşedintele SCMD;
                        b). cel puţin jumătate plus unul din membrii Comitetului Director;
                        c). cel puţin jumătate plus unul din numărul filialelor judeţene, ca urmare a Consultării Generale a Filialelor.
(4). Şedinţa extraordinară a CNR se convoacă în următoarele situaţii:
                        a). alegerea sau revocarea preşedintelui SCMD, a prim-vicepreşedintelui sau a secretarului general;
                        b). revocarea sau completarea Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică sau a Comisiei de Cenzori ;
                        c). dizolvarea sau reorganizarea SCMD;
                        d). în orice alte situaţii deosebite referitoare la activitatea şi acţiunile sindicatului.
                                   
(5). Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegaţi, deciziile adoptându-se numai în cazul unei majorităţi absolute a celor prezenţi.
(6). Hotărârile privind alegerea sau revocarea preşedintelui SCMD, a prim-vicepreşedintelui a secretarului general, precum şi cele referitoare la dizolvarea, reorganizarea sau modificarea statutului sindicatului se adoptă cu un cvorum de 3/4 din numărul total al membrilor CNR şi cu o majoritate calificată de 2/3 din cvorum.
(7). Convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, cu precizarea datei, locului şi ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puţin 15 zile înaite de data ţinerii acesteia, prin înştiinţare în scris a tuturor membrilor sindicatului.
(8). Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul CNR.
Art. 23  Comitetul Director (CD) , format din:
(1). preşedintele sindicatului, care este şi preşedintele Comitetului Director;
(2). prim-vicepreşedintele sindicatului;
(3). secretarul general;
(4). 3  vicepreşedinţi pe linie de specialitate
(5). câte un vicepreşedinte  coordonator pentru fiecare zona desemnati de filialele din zona respectiva si confirmati de CNR
(6). 8 membri supleanti ,câte unul ales din cadrul fiecărei zone , pe lângă vicepreşedintele coordonator de zonă.
Art. 24. Atributiile Comitetului Director (CD)
(1). Comitetul Director este organul de conducere în perioada dintre şedinţele Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
 (2). Membrii Comitetului Director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani. Nu pot fi membri ai CD persoanele ce deţin demnităţi publice şi cele cu antecedente penale sau care nu se bucură de o bună reputaţie morală.
(3). În prima şedinţă după alegerea membrilor de către CNR, Comitetul Director îşi alege vicepreşedinţii şi Biroul Operativ Central.
(4). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director.
(5). Comitetul Director se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la o dată stabilită de Biroul Operativ Central. Convocarea precum şi comunicarea ordinii de zi a şedinţei se face prin sistemul de legături al sindicatului, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii.
(6). Şedinţele Comitetului Director sunt statutar constituite prin participarea a minim jumătate plus unul din membrii săi, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi
(7). Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a). direcţionează, organizează şi supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiţii a scopului şi obiectivele stabilite de statut şi a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor;
b). aprobă investiţiile sindicatului şi acţiunile promovate;
c). stabileşte şi organizează departamentele din structura SCMD;
d). aprobă statul de funcţiuni şi nivelul salariilor angajaţilor din subordine;
e). stabileşte nivelul recompenselor ce pot fi acordate membrilor de sindicat;
f). asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului  sindicatului;
g). aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) a sindicatului;
h). analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor depuse de membrii de sindicat, referitoare la soluţiile adoptate de Comisia Naţională de Etică;
i). avizează înfiinţarea şi dizolvarea filialelor/subfilialelor sindicatului;
j). hotărăşte asupra propunerilor Biroului Operativ Central de revocare a unor membri din birourile operative din teritoriu
k). decide cu majoritatea voturilor membrilor săi declanşarea Consultării Generale a Filialelor de către Biroul Operativ Central.
 Art. 25. Biroul Operativ Central
(1). Biroul Operativ Central (BOC) este ales în prima şedinţă a Comitetului Director şi coordonează activitatea şi asigură conducerea curentă a sindicatului între şedinţele Comitetului Director, stabilind măsuri pentru realizarea în bune condiţii a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a deciziilor  Comitetului Director.
(2). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Biroului Operativ Central.
(3). Biroul Operativ Central se întruneşte LUNAR sau ori de câte ori este nevoie. Şedinţele BOC sunt statutare dacă participă jumătate plus unul dintre membrii săi, iar măsurile se hotărăsc cu majoritatea celor prezenţi.
(4). Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a). organizează şi coordonează activitatea curentă a sindicatului;
b). coordonează activitatea birourilor operative teritoriale;
c). propune Comitetului Director revocarea de membri ai birourilor operative din teritoriu, în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi majore;
d). urmăreşte executarea bugetului şi verifică oportunitatea cheltuielilor angajate;
e). coordonează activitatea secretariatului general.
.Art. 26. Preşedintele Sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director şi al Biroului Operativ Central.
(2). Preşedintele sindicatului are următoarele atribuţii:
a). reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi veghează la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale sindicatului;
b). prezidează şedinţele Comitetului Director şi ale CNR. În lipsa acestuia, şedinţele sunt prezidate de prim-vicepreşedinte sau de secretarul general.;
c). reprezită sindicatul în justiţie, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
d).urmăreşte respectarea prevederilor statutare şi ale ROF;
e).asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, ale deciziilor Comitetului Director şi ale măsurilor Biroului Operativ Central;
f). coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale sindicatului;
g). coordonează activitatea curentă a sindicatului;
h). poate delega din atribuţiile sale prim-vicepreşedintelui sau secretarului general.
. (3). În caz de vacantare a postului, se organizează alegeri în termen de 45 zile de la data încheierii mandatului anterior.
ilesc prin R.O.F.
         (4) In  vederea depunerii candidaturii candidatii vor formula platforme program cu privire la activitatea sindicala pe o perioada de 4 ani. Aceasta va fi depusa la cd cu 45 de zile inainte de alegeri, pentru a fi dezbatuta de membri de sindicat.
Art.27   Presedintele de Onoare
     Preşedintele de Onoare este propus de Comitetul Director si aprobat de catre Consiliul National al Reprezentantilor din randul presedintilor care si-au incheiat mandatul si care au avut o contributie deosebita la evolutia sindicatului.
     Preşedintele de Onoare este propus şi aprobat din rândul personalitatilor marcante ale vietii politice, economice sau sportive si in activitatea sa  trebuie sa respecte Statutul  si ROF-ul sindicatului.
     Presedintele de Onoare poate indeplini unele atribuţii date de catre Consiliul National al Reprezentantilor sau Comitetul Director, atat in plan intern, cat si in plan international.
     Presedintele de Onoare poate participa, cu aprobarea  Comitetului Director, la activitati  interne si internationale, ca  reprezentant al SCMD
Art. 28. Prim-vicepreşedintele sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .Are următoarele atribuţii:
a). asigură buna desfăşurare a activităţii organelor de conducere centrale şi locale a sindicatului;
b). este înlocuitorul legal al preşedintelui;
c). urmăreşte respectarea prevederilor statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare de către toate structurile de conducere ale sindicatului;
d). îndeplineşte sarcinile stabilite de Comitetul Director, Biroul Operativ Central şi de preşedintele sindicatlui
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director alege un prim-vicepreşedinte interimar dintre vicepreşedinţi.
Art. 29. Secretarul general
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .Are următoarele atribuţii:
a). asigură comunicarea cu membrii şi coordonează organizarea acţiunilor specifice scopului pentru care s-a înfiinţat sindicatul;
b). preia prerogativele preşedintelui în lipsa acestuia şi a prim-vicepreşedintelui;
c). alte atribuţii se stabilesc prin ROF.
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director alege un secretar general interimar din cadrul secretariatului, până la organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art. 30. Vicepreşedinţii sindicatului
(1). Sunt aleşi în prima şedinţă a Comitetului Director după desemnarea(alegerea) acestuia de către Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi fac parte din Biroul Operativ Central.
(2). În perioada dintre alegeri, în caz de vacantare a unor  posturi din Comitetul Director, pot fi desemnaţi interimari de către acesta, respectând procedurile statutare . Pe timpul interimatului vor îndeplini prin cumul atribuţiile ambelor posturi.
(3). Numărul de vicepreşedinţi este de 7 sau 9, în funcţie de numărul departamentelor stabilite de Comitetul Director.
(4). Au următoarele atribuţii:
a). coordonează activitatea departamentelor de resort din teritoriu;
b). controlează activitatea departamentului de care răspunde;
c). raportează trimestrial în şedinţ
Art. 31. Adunarea Generală a Filialei (judeţene/de sector, locale)
(1). Adunarea Generală a Filialei este forul de conducere al filialei, fiind constituită din membrii de sindicat din unitatea teritorială respectivă (judeţ/sector sau localitate).
(2). Adunarea Generală a Filialei se convoacă anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, de către Biroul Operativ teritorial, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(3). În cazul în care nu pot fi întruniţi jumătate plus unul din  membrii filialei judeţene/de sector, şedinţa AGF se va desfăşura în condiţiile în care sunt prezenţi membrii Biroului Operativ Judeţean/de Sector, membri ai filialei din municipiul reşedinţă de judeţ/sector precum şi delegaţii aleşi ai filialelor/subfilialelor locale, conform normelor şi criteriilor stabilite de Biroul Operativ Judeţean/de Sector.
 (4). Convocarea Adunării Generale a Filialei trebuie comunicată membrilor împreună cu ordinea de zi, data, locul şi ora desfăşurării, cu 15 zile înainte, prin toate mijloacele de comunicare.
(5). Adunarea Generală ordinară pentru alegeri se desfăşoară o dată la 4 ani, pentru a fi aleşi preşedintele filialei, 1-3 vicepreşedinţi, secretarul filialei, trezorierul şi 2-4 membri, care constituie Biroul Operativ al Filialei.
(6). Adunarea Generală extraordinară a filialei se convoacă la solicitarea Biroului Operariv al filialei sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(7). Adunarea Generală extraordinară a filialei se convoacă în următoarele situaţii:
            a). revocarea sau alegerea preşedintelui, a membrilor Biroului Operativ pentru completarea acestuia, în termen de 10 zile de la apariţia situaţiei care a impus acest lucru;
            b). pentru adoptarea unor măsuri strinfgente privind interesele membrilor de sindicat sau a organizaţiei sindicale.
Art. 32. Atribuţiile Adunării Generale a Filialei
            a). analizează şi aprobă Raportul de activitate al Biroului Operativ;
            b). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei;
            c). dezbate şi adoptă Programul de activitate pentru perioada următoare cu privire la problemele de interes general şi particular în conformitate cu prevederile statutului şi hotărârilor organelor de conducere centrale;
            d). reprezintă în justiţie interesele membrilor filialei;
            e). alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului Operativ al filialei;
            e). hotărăşte asupra problemelor de dizolvare sau comasare a filialei şi a subfilialei pe care o coordonează.
Art. 33. Biroului Operativ al filialei
(1). Biroul Operativ al filialei este ales de Adunarea Generală prin vot secret şi este format din preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, secretar, trezorier şi 2-4 membri.
(2). Durata mandatului este de 4 ani.
(3). Biroul Operativ este organul de conducere executivă al filialei în intervalul dintre Adunările Generale.
(4). Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie. În activitatea sa , Biroul Operativ adoptă măsuri.
(5). Preşedintele filialei este şi preşedintele Biroului Operativ.
Art. 34.  Atribuţiile Biroului Operativ al filialei
                        a). conduce activitatea filialei pentru îndeplinirea atribuţiilor statutare şi a hotărârilor organelor centrale de conducere.
                        b). reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei locale, cu instituţiile publice şi alte organizaţii sindicale.
                        c). stabileşte compartimentele de activitate şi numeşte responsabilii lor.
                        d). primeşte noi membri de sindicat.
                        e). aplică sancţiuni disciplinare şi propune Adunării Generale a Filialei revocarea din funcţia de conducere în cazul membrilor săi, precum şi excluderea din sindicat în cazul membrilor filialei.
                        f). organizează şi conduce acţiunile sindicale.
                        g). întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli.
                        h). planifică şi organizează şedinţele Adunării Generale.
                        i). coordonează şi conduce activitatea filialelor locale şi a subfilialelor.
                        j). unde este posibil,constituie subfiliale în localităţile din judeţ, cu avizul Comitetului Director.
                        k). acţionează pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii de sindicat din filială.
                        l). la solicitarea BOC, exprimă poziţia majorităţii membrilor săi asupra temei pusă în dezbatere prin Consultarea Generală a Filialelor.
Art. 35. Atribuţiile filialelor locale
             Sunt coordonate de filialele judeţene şi au aceeaşi organizare şi atribuţii ca acestea la nivel local, mai puţin coordonarea subfilialelor, a căror activitate este organizată şi condusă de filialele judeţene.
Art. 36. Subfilialele
(1). Se constituie şi organizează de către Biroul Operativ al filialei judeţene în localităţile unde se pot reuni cel puţin 5 membri şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea filialei judeţene.
(2). Adunarea Generală a Subfilialei este organul de conducere al acestei organizaţii sindicale şi are următoarele atribuţii:
            a). alege şi revocă prin vot deschis Biroul Operativ al subfilialei, o dată la 4 ani.
            b). se întruneşte în şedinţă ordinară anuală şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
            c). analizează activitatea biroului.
            d). stabileşte şi adoptă Programul de activitate al subfilialei.
Art. 37. Biroul Operativ al subfilialei
(1). Este organul de conducere între Adunările Generale şi se compune din preşedinte, secretar şi un membru.
(2). Subfilialele care au peste 10 membri pot alege şi un vicepreşedinte şi 2 membri.
(3). Preşedintele subfilialei este şi preşedintele Biroului Operativ al subfilialei.
(4). Biroul Operativ al subfilialei se întruneşte lunar sau când situaţia o impune şi are următoarele atribuţii:
            a). acţionează şi ia măsuri pentru îndeplinirea prevederilor statutare şi ale hotărârilor organelor de conducere judeţene şi centrale;
            b). informează filiala judeţeană asupra acţiunilor întreprinse;
            c). întreprinde măsurile necesare pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii subfilialei;
            d). reprezintă subfiliala în relaţiile cu organele administraţiei locale şi instituţiile publice.
            e). acţionează pentru primirea de noi membri.
ele Comitetului Director despre activitatea departamentului său.
      CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL, MODUL DE STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI
Art. 38. Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.
Art. 39. Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național al Reprezentanților și a legislației în vigoare.
Art. 40. Mijloacele bănești ale sindicatului privin din:
a) cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
b) donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;
c) sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;
d) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art. 41. Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
Art. 42.Patrimoniul SCMD nu poate fi transferat sau folosit pentru infiintarea altor structuri organizationale.decat ale militarilor in rezerva si retragere

      CAPITOLULVII -   DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI  LITIGIILE  SINDICATULUI
Art. 43. Dizolvarea și lichidarea se fac în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 44.Orice litigii ale sindicatului cu persoane fizice și juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești române.
CAPITOLUL VIII – CONSULTAREA GENERALĂ A FILIALELOR
Art. 45. Pentru luarea unor măsuri urgente, de maximă importanţă pentru activitatea sindicală (organizarea de proteste, demonstraţii de stradă etc.) şi pentru soluţionarea unor probleme statutare care influenţează direct activitatea SCMD, Biroul Operativ Central va da curs deciziei Comitetului Director şi va organiza Consultarea Generală a Filialelor.
Art. 46.(1). Pentru declanşarea Consultării Generale a Filialelor, Biroul Operativ Central va comunica Birourilor Operative ale filialelor (judeţene şi locale) tema pusă în discuţie, în vederea formulării punctelor de vedere ale acestora.
              (2). Punctele de vedere ale Birourilor Operative ale filialelor, adoptate în fiecare caz cu votul majorităţii membrilor BO,  vor fi transmise în scris la Biroul Operativ Central în termen de 7 zile de la comunicarea temei în dezbatere.
Art. 47. În cadrul acestei proceduri, consultarea tuturor Birourilor Operative ale filialelor este obligatorie, iar soluţia propusă de 2/3 din punctele de vedere exprimate devine executorie.

      CAPITOLUL IX-  DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 48. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în orașul București și își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al țării.
Art. 49. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are ștampilă și insemne proprii aprobate de Consiliul Național al Reprezentanților.
Art. 50. Sindicatul CMD are dreptul de a înființa organ propriu de presă, precum și unități economico-sociale și comerciale.
Art. 51. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este ”Honor et patria! Vae victis!”
Art. 52. Patrimoniul ce urmează a fi dobândit se dezvoltă, se folosește și se gospodărește în mod judicios, conform hotararilor Consiliului National al Reprezentantilor
Art. 53. Patrimoniul se întregește (completează) pe baza unor acte legale (facturi, dispoziții de încasare, protocoale, procese-verbale, etc).
Art. 54. În raporturile cu terții, calitatea de membru al Comitetului Director sau de angajat al sindicatului, precum și funcția îndeplinită vor fi dovedite numai cu legitimație individuală eliberată sub semnătura președintelui.
Art. 55. Domnii Mircea Dogaru și Moise Cornel, prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților, sunt împuterniciți pentru a întreprinde toate demersurile legale în vederea semnării, autentificării actelor constitutive ale sindicatului și pentru înființarea acestuia.
Art. 56. Dispozițiile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare în materie.

Art. 57. Prezentul Statut a fost adoptat în ședința Consiliului Național al Reprezentanților, astăzi, 25 Mai 2009.