marți, 31 decembrie 2013

STIMATI  CAMARAZI!

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să vă amintiți cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce v-ați propus".
 

LA MULTI ANI!
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SATU MARE

sâmbătă, 14 decembrie 2013

Nota de informare nr. 27 din 13.12.2013
 Emitent:
·       Departamentul Juridic
Subiect: Actiunea pentru recuperarea sumelor de bani retinute abuziv de catre casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale rezervistilor.
Continut:
             In baza prevederilor art. 28, alin (2) din legea nr. 62/2011, privind dialogul social si a Deciziei nr. 1/21.01.2013 a ICCJ data in dosarul nr. 19/2012 (anexa la nota de informare), astazi 13.12.2013, la sediul Tribunalului Municipiului Bucuresti, au fost inregistrate primele doua actiuni pentru recuperarea sumelor de bani retinute abuziv de casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie legal obtinute, pana in luna decembrie 2010, de catre membrii SCMD.  Actiunile au fost inregistrate sub numerele 39898/3/2013 si respectiv 39900/3/2013.
          Ii asiguram pe colegii nostri ca in perioada imediat urmatoare Departamentul Juridic va inregistra la TMB  toate dosarele depuse de catre membrii de sindicat, cu respectarea termenelor procedurale. 
        Va informam pe aceasta cale ca Departamentul Juridic va continua sa primeasca dosarele membrilor SCMD care doresc sa se alature acestui demers si dupa data de 17 dec. a.c. (asa cum a fost initial stabilit) deoarece se primesc inca decizii in baza Legii nr. 241/2013 sau hotarari ale comisiilor de contestatii. Privind raspunsul la contestatii, retinem atentia colegilor nostri, care au depus dosarele fara acest document, sa il depuna/trimita la Departamentul Juridic, imediat dupa primirea lui.
          La finalizarea inscrierii tuturor dosarelor vom comunica filialelor situatia centralizata si o vom posta de asemenea pe pagina de internet a departamentului.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN
  

Anexa la nota de informare

Recurs in interesul legii, solutionat
 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 C O M U N I C A T
 În şedinţa din 21 ianuarie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:
Decizia nr. 1 în dosarul nr. 19/2012
Admite recursurile în interesul legii declarate de prim adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din Codul muncii, republicat,instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant.
Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 21 ianuarie 2013.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Purtător de cuvânt al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Judecător Minodora Condoiu


RIL
privind calitatea procesuală activă a organizaţiilor sindicale în acţiuni promovate în numele membrilor de sindicat
 La data de 14.11.2012 Ministerul Public  Ministerul public a înaintat un proiect de recurs în interesul legii cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizaţiilor sindicale în acţiuni promovate în numele membrilor de sindicat. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin.(2)   [fost 284 alin.(2)] din Codul muncii, republicat privind determinarea instanţei competente teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni”. 
R O M Â N I A
MINISTERUL  PUBLIC
PARCHETUL  DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
PRIM ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL
Nr. 265/C/1199/III-5/2012
Recurs în interesul legii înaintat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 14 noiembrie 2012
C ă t r e, 
                   PREŞEDINTELE  ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
            În  conformitate cu prevederile art. 329 din Codul procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr.202/2010,  declar
RECURS  ÎN  INTERESUL LEGII
            În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizaţiilor sindicale în acţiuni promovate în numele membrilor de sindicat. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin.(2)   [fost 284 alin.(2)] din Codul muncii, republicat privind determinarea instanţei competente teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni”.
 Urmare sesizării Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Braşov nr. 899/29/2011 din 06 februarie 2012, transmisă prin adresa nr. 3/S.U./2012 din 09 februarie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul Competent să judece recursul în interesul legii, s-a verificat jurisprudenţa la nivelul întregii ţări în problema de drept enunţată anterior, constatându-se că, în cazul acţiunilor în justiţie promovate de organizaţiile sindicale în numele membrilor lor, în temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (2)  din Legea nr. 54/2003, anterior abrogării acestui act normativ prin art. 224 lit. a) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, practica judiciară are un caracter neunitar sub aspectul stabilirii legitimării procesuale active a organizaţiilor sindicale şi, consecutiv, în ceea ce priveşte determinarea instanţei competente teritorial să judece aceste cereri, după cum urmează:

  I. Într-o primă orientare jurisprudenţială, identificată inclusiv la nivelul secţiilor civile ale instanţei supreme, în soluţionarea conflictelor negative de competenţă s-a apreciat că, în ipoteza analizată, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, iar instanţa competentă teritorial să soluţioneze cererile formulate de acestea pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor organizaţiei este cea de la sediul sindicatului.
          În argumentarea acestui punct de vedere s-a arătat că potrivit  dispoziţiilor art.28 din Legea nr.54/2003 în vigoare la data formulării cererilor  de  chemare în judecată, sindicatele apără drepturile  membrilor lor
în faţa instanţelor judecătoreşti şi au dreptul de a  întreprinde orice acţiune în justiţie în numele membrilor de sindicat, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză.
            Soluţia legislativă a fost menţinută şi prin  dispoziţiile art.28 din Legea dialogului social nr.62/2011, care în cuprinsul alin.(3)  statuează expres că, în exercitarea acestor atribuţii, organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă, conferindu-li-se, aşadar, legitimare procesuală activă ope legis.
            În consecinţă, în determinarea instanţei competente teritorial să soluţioneze o atare cerere, potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) [fost art.284 alin.(2)] din Codul muncii republicat, se ţine seama  de sediul sindicatului, chiar şi în acele situaţii în care unii dintre  membrii de sindicat domiciliază în circumscripţiile altor tribunale, pe temeiul coparticipării procesuale active şi al prorogării de competenţă. ( Anexa I)

             II. Într-o altă opinie, inclusiv la nivelul instanţei supreme,  s-a apreciat în aceleaşi ipoteze că,  din interpretarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 54/2003, în vigoare la data formulării cererilor de chemare în judecată, organizaţia sindicală stă în proces doar în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat, în numele şi interesul cărora a promovat acţiunea. Calitatea procesuală activă aparţine membrilor de sindicat, deoarece existenţa sau inexistenţa drepturilor reclamate prin acţiunea în justiţie urmează a fi stabilită în privinţa acestora din urmă.
            Prin art. 28 din Legea nr. 54/2003 se conferă organizaţiei sindicale un drept de reprezentare legală, întrucât atât norma specială, anterior menţionată, cât şi dispoziţiile art. 69 din Codul de procedură civilă, referindu-se la drepturile de dispoziţie ale părţilor au în vedere pe titularul drepturilor procesuale, respectiv pe titularii drepturilor ce decurg din legislaţia muncii, ceea ce presupune că întotdeauna, indiferent dacă dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau este convenţional, reclamant şi titular al drepturilor procesuale şi al drepturilor deduse judecăţii este cel reprezentat, iar nu persoana reprezentantului.
           Faptul că organizaţia sindicală acţionează în calitate de reprezentant legal  rezultă şi din prevederile art.222 Codul muncii, anterior modificării acestui act normativ prin Legea nr. 40/2011 (devenit art. 219 din Codul muncii, republicat).
             În consecinţă,  dispoziţiile legale referitoare la competenţa teritorială de soluţionare a acestor cauze  se raportează la membrii sindicatului,  titulari ai drepturilor pretinse, iar nu la reprezentantul acestora, respectiv organizaţia sindicală, deoarece textele din Codul de procedură civilă şi din legile speciale care instituie norme de competenţă, referindu-se la domiciliul pârâtului sau reclamantului, după caz, nu pot avea în vedere pe reprezentanţii legali sau convenţionali ai părţilor.
           Ca atare, în aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii rep. [fost art. 284 alin.(2)], determinant nu este sediul sindicatului, ci domiciliul sau reşedinţa membrilor  de sindicat  în numele cărora reprezentantul s-a adresat justiţiei.  ( Anexa II)


Apreciez primul punct de vedere exprimat ca fiind în litera şi spiritul legii  pentru următoarele considerente:

          Premisele legale ale apariţiei practicii neunitare ce fac obiectul prezentului recurs în interesul legii au fost reprezentate de modalitatea imprecisă în care  dispoziţiile art.28 din Legea nr.54/2003 recunoşteau organizaţiilor sindicale posibilitatea de a formula acţiuni în justiţie în numele şi interesul membrilor lor, pentru valorificarea drepturilor acestora izvorâte din lege, regulamente, contracte colective şi/sau individuale de muncă, etc., fără a fi nevoie de un mandat expres din partea celor reprezentaţi în această modalitate.
           Practica neunitară s-a menţinut şi după adoptarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social, în care se statuează expres asupra calităţii procesuale active a organizaţiilor sindicale atunci când introduc în justiţie o acţiune în numele membrilor lor, fiind identificată, astfel cum s-a arătat în precedent, în privinţa acţiunilor în justiţie formulate sub imperiul Legii nr. 54/2003.
            Potrivit dispoziţiilor art.28 alin. (1) din Legea nr.54/2003, organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.
            Art. 28 alin. (2) din acelaşi act normativ statuează că, în exercitarea atribuţiilor respective, organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală, dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată.[1]
            Instituind dreptul organizaţiilor sindicale de a formula acţiuni în justiţie în numele membrilor lor, chiar şi în lipsa unui mandat expres din partea acestora, cu păstrarea, însă a drepturilor de dispoziţie procesuală din partea titularilor drepturilor subiective, textul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 configura elementele legitimării procesuale extraordinare a acestor organizaţii, depăşind astfel limitele unui simplu drept de reprezentare legală.[2]
            După cum s-a observat şi în doctrină, organizaţia sindicală nu acţionează în baza unei "puteri", ci de pe platforma unei "calităţi procesuale ce i-a fost recunoscută legal", (…) ea "nu reprezintă persoana în numele căreia acţionează în justiţie", ci "acţionează în nume propriu, dar în interesul acelei persoane", fiind "o acţiune în substituire, nu în reprezentare".[3]
            Legitimarea procesuală activă a fost recunoscută organizaţiilor sindicale, în considerarea ocrotirii intereselor membrilor lor, fie că erau interese de grup, fie individuale.
            Această concluzie se desprinde nu numai din formularea cuprinzătoare a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 54/2003, prezentat anterior, ci şi din dispoziţiile fostului art. 282 din Codul Muncii (actual art. 267 din Codul Muncii, republicat), în acord cu care pot fi părţi în conflicte de muncă, salariaţii, angajatorii, sindicatele şi patronatele, precum şi alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.[4]
             Întrucât ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, inclusiv în conflictele individuale de muncă.
            Intenţia legiuitorului, în sensul că organizaţiile sindicale acţionează în calitate de reclamante este confirmată istorico-teleologic de evoluţia legislativă ulterioară abrogării Legii nr. 54/2003, respectiv de prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 62/2011, rep., prin care se precizează expres calitatea procesuală activă a acestor organizaţii.
            În această manieră a fost consolidată orientarea de jurisprudenţă la care achiesăm.
            Întrucât organizaţiei sindicale i se recunoaşte legitimare procesuală activă, este necesar ca, în determinarea competenţei teritoriale, potrivit art. 269 alin. (2) din Codul Muncii, republicat, să se ţină seama de sediul sindicatului.
            Într-o atare interpretare şi aplicare a legii nu se neagă caracterul exclusiv al competenţei teritoriale stabilite prin normele Codului Muncii, ci este asigurată o protecţie mai eficientă a drepturilor şi intereselor membrilor organizaţiei sindicale.[5]
            Această soluţie este aplicabilă şi în situaţia în care organizaţia sindicală acţionează pentru valorificarea drepturilor subiective ale mai multor membri de sindicat, având domiciliile în circumscripţiile unor tribunale diferite, însă nu pe temeiul litisconsorţiului/coparticipării procesuale active facultative şi, consecutiv, al prorogării convenţionale de competenţă, ci pe temeiul legitimării procesuale active extraordinare a organizaţiei sindicale.
            De altfel, această soluţie legislativă se regăseşte şi în redactarea art. 269 alin. (3) din Codul Muncii, republicat, care va deveni aplicabil cu începere de la 1 februarie 2012, în acord cu care, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi.[6]
             În concluzie, sub aspectele analizate, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, iar în determinarea competenţei teritoriale potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat [(fost art. 284 alin. (2)], se va ţine seama de sediul sindicatului – reclamant.
            Chiar dacă problema de drept analizată vizează situaţiile acţiunilor formulate în temeiul art. 28 din Legea nr. 54/2003, dezlegarea acesteia pe calea unei decizii cu caracter obligatoriu pentru viitor este necesară, din perspectiva  conflictelor de competenţă ce vor fi soluţionate de curţile de apel, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cât şi din perspectiva recursurilor aflate pe rolul curţilor de apel ori care vor fi soluţionate de aceste instanţe în care chestiunea încălcării normelor de competenţă teritorială absolută este invocată ca motiv de recurs de părţi sau din oficiu.
*               *              *
                     Pentru aceste motive, în temeiul art. 3307 din Codul de procedură civilă, solicit admiterea recursului în interesului legii şi pronunţarea unei decizii prin care să asiguraţi interpretarea şi aplicarea unitară a legii în această chestiune de drept.


PRIM ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL*
Daniel Marius Morar

___________________
* În condiţiile vacantării funcţiei de Procuror General, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 529/C/2007 al Ministrului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 154 din 5 martie 2007.

[1]  Soluţia legislativă conţinută de art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 54/2003 a fost preluată după abrogarea acestui act normativ, în cuprinsul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 625 din 31 august 2012, textul analizat păstrându-şi însă, numerotarea şi conţinutul iniţial.
  În plus, comparativ cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 54/2003, art. 28 din Legea nr. 62/2011 rep., conţine alin. (3) care precizează textual că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi (2), organizaţia sindicală are calitate procesuală activă.  
[2] În acest sens, Mihaela Tăbârcă - "Drept procesual civil", vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 109 – 110; Mihaela Tăbârcă - "Excepţiile procesuale în procesul civil", Editura Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 114; I. Deleanu - "Tratat de procedură civilă. Din perspectiva Noului Cod de procedură civilă", vol. I, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 124; I. Leş - "Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole. Art. 1 - 449", Ediţia I, Editura CH Beck, Bucureşti, 2011, comentarii asupra art. 36 din Noul Cod de procedură civilă;
[3]  I. Deleanu, op. cit.
[4]  În acest sens, I. Leş, op. cit.
[5]  În acelaşi sens, decizia nr. 1572 din 19 noiembrie 2009 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2010.
[6]  Textul a fost introdus prin art. 46 din Legea nr. 76/2012  pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 365 din 30 mai 2012;

    Potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012, astfel cum a fost modificat prin art. unic din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2012, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 606 din 23 august 2012, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 februarie 2013.

joi, 5 decembrie 2013

ATENȚIE!


      ÎNTRUCÂT SCMD A HOTĂRÂT CA SĂ DESCHIDĂ O SINGURĂ ACȚIUNE PENTRU RECUPERAREA SUMELOR REȚINUTE ABUZIV DE CĂTRE CASELE DE PENSII SECTORIALE, MEMBRII DE SINDICAT CARE AU DEPUS CONTESTAȚII LA Deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, ȘI CARE DORESC SĂ MEARGĂ ÎN INSTANȚĂ SUNT RUGAȚI SĂ SE CONFORMEZE CERINȚELOR DE MAI JOS ȘI PÂNĂ ÎN DATA DE 13.12.2013 SĂ SE PREZINTE LA FILIALĂ PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR CERUTE LA PUNCTUL 6 LITERA b) din algoritmul de mai jos.
ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURISINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 
        - DEPARTAMENTUL JURIDIC -
            Deoarece într-un anunț anterior s-au trasmis doar unele elemente generale privind hotărârea SCMD de a declanșa acțiuni pentru restituirea sumelor reținute abuziv și ilegal de casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale membrilor SCMD, revenim cu detaliile tehnice de implementare a intenției cuprinse în:
ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR
PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURI

            Secțiunile ALGORITMULUI:
             1 – Document contestat: deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013 – cele primite de la BO al filialei
            2 Reclamanți: orice membru de sindicat cu plata cotizației la zi;
            – Pârâți vor fi: Casa de Pensii Sectorială a: M.Ap.N; M.A.I.; S.R.I.;
            4 – Acțiuni (cereri) în instanță; câte o acțiune în justiție pe fiecare casă de pensii sectorială;
            5 - Termene depunere acțiuni: după efectuarea procedurii prealabile, care presupune contestarea lor la comisia de contestații a casei de pensii sectoriale.
a) Pentru membrii de sindicat din municipiul București
Termenul limită până la care pot fi depune acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după algoritmul cunoscut și utilizat la celelalte procese de până acum:
-  decizia se contesta în maxim 30 de zile de la primire la comisia de contestatii pensii a institutiei publice respective;
- se așteaptă răspuns de la comisia de contestații pensii în termen maxim de 45 de zile; în situația în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile, în următoarele 30 de zile se depune acțiune la Trib. Mun. București;
- dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-a primit răspuns de la comisia de contestații, atunci cele 30 de zile de depunere a acțiunii la Trib. Mun. București curg de la data primirii răspunsului înscris pe plicul de primire. La expirarea termenului de 45 de zile sau după primirea răspunsului, membrul de sindicat se prezintă, de urgenta, la Departamentul Juridic pentru înștiințare și depunerea eventualului răspuns.
            Este important a se parcurge această procedură prealabilă, deoarece:
-   dacă nu se parcurge, acțiunea reclamantului este respinsă ca inadmisibilă;
- dacă se depune prea devreme, acțiunea este respinsă ca prematur introdusă;
-   dacă se depune peste termen, acțiunea reclamantului este respinsă ca tardiv introdusă.
Ca urmare, data până la care vor fi primite înscrieri ale membrilor de sindicat pe tabelul centralizator comun cu reclamanti ESTE DATA LIMITĂ COMUNICATĂ PE SITE-UL SCMD, PESTE CARE NU SE POATE TRECE, iar membrii de sindicat care trimit documente după această dată decad din dreptul de a fi înscris pe tabel ca parte reclamantă în proces. Data limită va fi comunicată în timp oportun, aceasta stabilindu-se în funcție de datele înscrise în documentele membrilor SCMD.
b) Pentru membri de sindicat aparținând filialelor din țară
 Procedura de contestare este similară cu cea descrisă pentru membrii de sindicat din mun. București. Depunerea documentelor membrilor de sindicat, verificarea conformității acestora și expedierea la SCMD – Dep. Juridic, se face prin biroul executiv al filialei. Biroul executiv al filialei va acorda și consultanță privind procedura de contestare.
c) Pentru toti membrii de sindicat
Membrii de sindicat din tara sau din mun. Bucuresti, pot expedia documentele și direct la sediul central al SCMD, doar în cazuri excepționale, ca urmare a nefunctionarii birourilor operative ale filialelor sau altor factori care îi împiedică să se deplaseze la sediul filialei respective. Documentele se expediază, cu confirmare de primire, pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.

    – Documente ce trebuie întocmite și depuse:
           a) de Departamentul Juridic al SCMD la Trib. Mun. București:
               1  - acțiunea (cererea) adresată tribunalului;
               2   - tabelul nominal comun centralizator cu membrii de sindicat reclamanți (se va primi de la filială);
               3  - dosare cu documetele probatorii și alte documente, printre care chitanțele privind suma depusă pentru susținerea cheltuielilor legate de promovarea acțiunii;
           b) de membrul de sindicat (la filiala de care aparține în cazul celor din provincie; la Dep. Juridic pentru cei din mun. București).
Atenție: Se depun/ expediază imediat după trimiterea contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul” și se semnează :
1.  - copie după decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013, plus copie după plic;
2.      - copie după contestația depusă la casa de pensii sectorială, plus copie după dovada de trimitere, respectiv confirmarea de expediere/primire de la poștă. Cei care depun contestația direct la casele de pensii, trebuie să aibă aplicată pe prima filă ștampila casei de pensii cu datele de înregistrare a contestației;
3.  - copie după răspunsul la contestația trimisă, plus copie plic aferent;
4.  - copie de pe prima decizie de revizuire a pensiei, și cuponul aferent (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
5.      împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat – se va primi de la filială;
6.      certificat de membru al sindicatului. Se elibereză de Secretariatul General al SCMD prin verificarea în baza de date centrală a calității de membru SCMD și se transmite direct Dep. Juridic. Nu se eliberează certificat pentru cel care are nu are plătită cotizația statutară, având drept consecință anularea posibilității de a deveni parte în proces ;
7   - chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii. Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces;
8    - completarea urmatorului tabel in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise:
Tabel
cuprinzând drepturile de pensie reținute subsemnatului, fără temei, de casa de pensii sectorială și care se constituie în cererea mea de restituire a acestor sume reținute în mod abuziv și ilegal de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A .........................
    Cuantum brut diminuat  (lei)
Cuantum brut ,,Decizie ..... nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei)
Diferențe brute de plată de restituit (lei)
0
1
2
3
4
Nr. crt.
Lună/an
Cuantum brut (lei)

TOTAL


Semnătură reclamant .................
* Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista.

Exemplu:
1
Martie 2011
3.000
4.100
1.100

Aprilie 2011
3.000
4.100
1.100

Mai 2011
2.700
4.100
1.400

Etc.
...
...........
...........

Iunie 2012
3.600
4.100
500
TOTAL sumă de restituit
4.100

În atenție:
-          Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie;
-          La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea;
-          Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B;
-          Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C;
– Contribuție bănească proprie
Pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii, – fiecare membru de sindicat parte în proces, achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis laBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala. Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-   membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-  dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.
8 - ATENȚIONARE – NU POT FACE PARTE DIN ACȚIUNEA COMUNĂ MEMBRII DE SINDICAT CARE AU PROCESE PE ROL la tribunal – fază procesuală FOND, deoarece in dosarele existente pe rol restituirea sumelor urmează a fi solicitate.
 În cazul acestora:
1. situația se impune deoarece un reclamant nu poate fi parte în două procese având aceeași cauză;
2.consilierii juridici pledanți ai Departamentului Juridic cer restituirea sumelor în baza capătului de cerere nr.3 existent în actualele acțiuni și care este formulat astfel: ,,obligarea pârâtei la plata diferenței dintre pensia de serviciu stabilită conform legii care a determinat nașterea dreptului la pensie și pensia calculată conform Legii nr.119/2010 și O.U.G. nr.1/2011 de la data revizuirii și până la repunerea în plată a pensiei inițiale sau până la emiterea unei noi decizii de recalculare”. Acest capăt de cerere va fi actualizat de Dep. Juridic și se depune în fiecare dosar existent pe rol sub forma unei ,,Cereri precizatoare”.
*Pentru prelucrarea și constituirea dosarelor cu documentele tuturor reclamanților, Departamentul Juridic va solicita sprijinul filialelor din mun. București.
         SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
 
         Col. (r) Caloian Monica