miercuri, 2 noiembrie 2011

SFATURI PT CEI INTERESATI AVAND IN VEDERE CA AU INCEPUT SA VINA REVIZUITELE

Pentru contestarea DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR emise în baza OUG nr1/2011

Recomandări privind conținutul contestatiilor la deciziile de revizuire a pensiilor recalculate, emise în baza O.U.G. nr. 1/2011 (aprobată prin Legea nr.165/2011), ce urmeaza a fi formulate comisiilor de contestatii pensii din cadrul MAI, MApN, SRI.:

a) contestarea deciziilor de revizuire emise începând cu data de 24.03.2011 (DATA DE PE DECIZIA DE REVIZUIRE, nu de pe plic) - pentru cei care contestă atât legalitatea (temeiul juridic), cât și cuantumui pensiei -MApN, MAI, SRI, URMAȘI;

b) pentru cei care doresc să-
și păstreze statutul de militar/polițist/etc. - se contestă numai legalitatea (temeiul juridic)

Contestatiile vor fi formulate la primirea deciziilor de revizuire , urmarind cu rigurozitate etapele precizate in GHIDUL cu demersurile membrului SCMD pentru anularea deciziei și a hotărârii de revizuire a pensiei

Adresele de expediere a contestatiilor:

1 - Casa de Pensii Sectorială din cadrul MApN, Bucuresti-str.
Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6;

2 - Casa de Pensii Sectorială din cadrul MAI, Bucuresti-str. George Georgescu, nr.3, Sector 4;

3 - Casa de Pensii Sectorială din cadrul SRI, Bucuresti-str. Piața Amzei nr.4, sector 1.

GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR SCMD PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi decizia de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate.
Fiind informat, poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfă
șurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I

DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD


Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNO
ȘTI

(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, re
ține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE CURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII PENSII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie solu
ționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.

(5) Comisia de contesta
ții pensii trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situa
ția în care hotărârea comisiei de contestaţii pensii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.

Capitolul al – II lea
CE DOCUMENTE DEPUI LA AVOCAT

(1) Pentru rezolvarea litigiului în instan
ță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 4 exemplare fiecare document, strict in ordinea de mai jos

1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10
împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.
ATENŢIE:
pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă prime
şti răspuns la contestaţie, depui la filială, 4 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de
45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.
Membrul de sindicat poartă intreaga răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.


TERMENE DE URMĂRIT:
- depunere contestaţie - în maxim
30 de zile de la primirea deciziei de revizuire;
- răspuns contestaţie - în maxim
45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim
30 de zile de la primirea hotararii comisiei de contestaţii pensii sau epuizarea termenului de 45 de zile.

Capitolul al – III lea -Diverse

-Predarea plicurilor cu toate documentele se face in
MAXIM 3 ZILE, DE LA PRIMIREA DECIZIEIDE REVIZUIRE (in acest caz data de pe plic)
-De urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30).

-Fiecare membru de sindicat este obligat sa respecte cu strictete termenele si documentele personale cerute conform Ghidului de mai sus ,care se vor depune la avocat.

-la predarea plicurilor cu documente fiecare va achita onorariul in suma de 100 lei .