duminică, 27 noiembrie 2011

UN NOU PROIECT PENTRU LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT

LEGE Nr. ...... din 2012 privind pensiile militare de stat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Dreptul la pensii si asigurări sociale pentru militarii profesionisti este garantat de stat si se exercită, în conditiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, denumit in continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Art. 2. - Principiile de baza prevăzute la art. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, mai putin principiul contributivitatii, se aplică în mod corespunzător si sistemului pensiilor militare de stat exceptând situatiile în care prin prezenta lege se dispune altfel.

Art. 3. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) militar profesionist – este cadrul militar, asa cum este definit la art. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificarile si completarile ulterioare;

b) soldatul si gradatul voluntar, asa cum sunt definiti la art. 1 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari cu modificarile si completarile ulterioare;

c) vechime completa – este vechimea minima in serviciu pentru care militarii profesionisti au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă;

d) vechimea în serviciu ca militar profesionist care se ia în considerare la stabilirea pensiei este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situatii:

d 1) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

d 2) a avut calitatea de soldat/gradat voluntar;

d 3) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională pentru formarea cadrelor militare, cu exceptia liceului militar;

d 4) a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

d 5) a fost în captivitate;

d 6) a avut calitatea de functionar public cu statut special, în institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională;

(2) Termenii si expresiile din prezenta lege care nu sunt definiti si se regasesc la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice au semnificatia stabilita in respectiva lege.

Art. 4. - Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activitătii militare, interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati din Constitutia Romaniei, asa cum sunt prevazute in legi, regulamente si ordine ale ministrului/directorului structurii respective, precum si pierderile de venituri datorate invaliditătii, bătrânetii si decesului.

Art. 5. - (1) Ministerul Apărării, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor profesionisti, exercită controlul aplicării acestora si initiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a drepturilor de asigurări sociale se asigură de la bugetul de stat prin bugetele institutiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale, constituite la nivelul institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) si care functioneaza si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege.

Art. 7. – De prevederile prezentei legi beneficiaza militarii profesionisti in activitate, in rezerva sau in retragere, denumiti in continuare militari profesionisti, precum si urmasii acestora.

Art. 8. - (1) În sistemul pensiilor militare de stat evidenta drepturilor de pensii militare de stat si a obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetătenii români, cetătenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si pentru străinii care au înregistrată rezidenta/sederea în România, precum si ale persoanelor pentru care casele de pensii sectoriale întocmesc documentatii de plată si/sau efectuează plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, după caz.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, si de oricare altă autoritate, institutie publică sau altă institutie care detine astfel de informatii.

(4) Continutul, modalitătile si termenele de transmitere a informatiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. – Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acopera contravaloarea pensiilor militare de stat si a prestatiilor de asigurari sociale, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului pensiilor militare de stat si alte cheltuieli prevazute de lege.

Art. 10. - Conditiile de muncă în care se desfăsoară activitatea militarilor profesionisti pot fi:

a) normale;

b) deosebite;

c) speciale;

d) alte conditii de munca.

Art. 11. - (1) Încadrarea locurilor de muncă in conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind stabilirea locurilor de munca si a activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile, după caz, si militarilor profesionisti trecuti în rezervă/ retragere până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 12. - În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele prestatii:

a) pensii militare de stat;

b) alte drepturi de asigurări sociale stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, pe baza dispozitiilor legale aplicabile în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public de pensii.

Art. 13. - Militarii profesionisti pot beneficia de o singură pensie militară de stat.

Art. 14. - (1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau partial.

(2) Plata prestatiilor prevăzute la art. 9 se supune termenului general de prescriptie, conform legii.

(3) Obligatiile si prestatiile de asigurări sociale se achită în monedă natională.

Art. 15. - (1) Militarii profesionisti se pot asigura, benevol, la institutiile private de asigurări sociale în conditiile prevăzute de lege.

(2) Militarii profesionisti care s-au asigurat la institutiile private de asigurări sociale obligatorii în conditiile prevăzute de lege, odata cu intrarea in vigoare a acestei legi, pot opta pentru trasferul fondurilor de la institutiile private de asigurări sociale obligatorii la institutii private pentru pensii facultative sau restituirea fondurilor acumulate la acestea.

CAPITOLUL II

Prestatiile in sistemul pensiilor militare de stat

Art. 16. - Sistemul pensiilor militare de stat acorda:

a) pensia de serviciu;

b) pensia de invaliditate;

c) pensia de urmas.

SECTIUNEA 1

Pensia de serviciu

Art. 17. - Pensia de serviciu poate fi:

a) pentru limită de vârstă;

b) anticipată;

c) anticipată partială.

Art. 18. - Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii profesionisti în activitate care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) vârsta de 60 de ani cadrele militare si 45 de ani soldatii si gradatii voluntari;

b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani cadrele militare, respectiv vechime minimă în serviciu de 23 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani soldatii si gradatii voluntari.

Art. 19. - Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii profesionisti în activitate care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la art. 18 lit. b) si se află în una dintre următoarele situatii:

a) au împlinit vârsta de 55 de ani cadrele militare si 42 de ani soldatii si gradatii voluntari si sunt trecuti în rezervă ca urmare a reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) sunt trecuti în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.

Art. 20. - (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată partială militarii profesionisti în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime efectivă în serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani ca militar profesionist, si care se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt trecuti în rezervă ca urmare a reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) sunt trecuti în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale pentru militarii profesionisti în activitate prevăzuti la alin. (1) se calculează proportional cu numărul anilor de serviciu.

Art. 21. - Militarii profesionisti care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime efectivă ca militar profesionist de cel putin 15 ani, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 60 de ani, proportional cu numărul anilor de serviciu militar.

Art. 22. - (1) Militarii profesionisti în activitate care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), c) sau d) beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată partială, astfel:

a) la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca militar profesionist, pentru cadrele militare, respectiv la împlinirea vârstei de 41 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani ca militar profesionist, pentru soldatii si gradatii voluntari;

b) la împlinirea vârstei de 50 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă speciale si/sau alte conditii cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani ca militar profesionist, pentru cadrele militare, respectiv la împlinirea vârstei de 39 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă speciale si/sau alte conditii cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani ca militar profesionist, pentru soldatii si gradatii voluntari.

(2) Militarii profesionisti în activitate care au o vechime efectivă în serviciu de 20 de ani în calitate de personal navigant pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament si cercetare, supersonice, precum si scafandrii beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată partială la cerere, indiferent de vârstă, dacă au o vechime de cel putin 10 ani efectiv ca militar profesionist in aceste specialitati.

Art. 23. – (1) Vechime in serviciu este si perioada in care militarul profesionist a urmat cursurile de zi ale învătământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii iar în caz de absolvire a mai multor institutii de învătământ superior, beneficiaza, la vechime în serviciu, de o singura perioada de studii, la alegere.

(2) În cazul în care militarul profesionist a urmat cursurile de zi a unei scoli militare sau al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională pentru formarea cadrelor militare dar si cursurile de zi ale uneia sau mai multe institutii de învătământ superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, beneficiaza, la vechime în serviciu, de o singura perioada de studii, la alegere.

Art. 24. - (1) Dovada privind vechimea în serviciul militar si celelalte elemente necesare în vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie întocmită pe baza datelor din fisa matricolă sau din alte documente legale.

(2) Dovada privind vechimea în serviciu, prestat în altă calitate decât cea de militar, se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte pe baza cărora se face pensionarea potrivit legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 25. - În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime în serviciu rezultă fractiuni de cel putin 6 luni, acestea se întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijează.

Art. 26. - (1) Între sistemul pensiilor militare de stat si sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie si a altor drepturi de asigurări sociale.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) pensia militară de stat se stabileste doar pentru perioadele de vechime în serviciu militar.

(3) Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 23, care sunt recunoscute ca perioade de contributie în sistemul public de pensii, se au în vedere la stabilirea pensiei în unul dintre cele două sisteme.

Art. 27. - La acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost incadrat/asigurat.

Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară brută avută în ultima lună de activitate, care include si sporurile si primele cu caracter permanent, astfel:

a) solda de functie;

b) solda de grad corespunzătoare gradului avut la data trecerii în rezervă;

c) solda de merit;

d) indemnizatia de comanda;

e) gradatii;

f) indemnizatia de dispozitiv.

(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de functie în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din această perioadă, mai putin solda de grad. La media obtinută se adaugă solda de grad prevăzută la alin. (1).

(3) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (2) au fost determinate ca urmare a modificărilor actelor normative incidente, se aplică prevederile alin. (1).

(4) Pentru militarii profesionisti pensionati în conditiile art. 21 si art. 38 alin. (2), baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.

(5) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu poate depasi media soldelor lunare brute, asa cum este stabilita ultima solda lunara bruta, din ultimele 6 luni.

Art. 29. - Pensia de serviciu pentru limită de vârstă si pensia anticipată se determină în procente din baza de calcul, astfel:

a) pentru activitatea desfăsurată în conditii normale, 60%;

b) pentru activitatea desfăsurată în conditii deosebite, respectiv grupa II de munca, 62%;

c) pentru activitatea desfăsurată în conditii speciale si alte conditii, respectiv grupa I de munca, 64% ;

Art. 30. - (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăsurată în conditii deosebite, speciale sau alte conditii se acordă militarilor profesionisti care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani în conditii deosebite sau 15 ani în conditii speciale sau alte conditii. Dacă au lucrat mai putin, la procentele corespunzătoare activitătii desfăsurate în conditii normale se acordă un spor proportional cu timpul efectiv lucrat în conditii speciale sau deosebite.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în asemenea conditii:

a) 1 an si 3 luni în cazul celor care si-au desfăsurat activitatea în conditii deosebite;

b) 1 an si 6 luni în cazul celor care si-au desfăsurat activitatea în conditii speciale;

c) 2 ani în situatie de război, participare la misiuni in afara teritoriului statului roman sau în alte conditii prevăzute prin hotărâre a Guvernului;

(3) Militarii profesionisti care au participat la misiuni in afara teritoriului statului roman si au fost decorati de statul roman si/sau alte state/NATO beneficiaza de un spor al cuantumul pensiei care se stabileste, in functie de decoratia primita, prin hotarare de Guvern in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 31. - (1) Militarii profesionisti care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani, cadrele militare, respectiv 23 de ani soldatii si gradatii profesionisti, lucrati efectiv beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei.

(2) Persoanele incadrate in munca, pe perioada in care cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala nu beneficiaza de sporul prevazut la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru pensiile militare de stat aflate în plată la această dată, la prima actualizare, daca acest spor nu a fost adaugat.

Art. 32. - Pensia militară de stat stabilită si actualizată în conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei.

Art. 33. - (1) Persoanele care beneficiază de pensie militară de serviciu pot fi încadrate în muncă, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare functiei în care sunt încadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.

SECTIUNEA a 2-a

Pensia de invaliditate

Art. 34. - Au dreptul la pensie de invaliditate militarii profesionisti care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă datorită:

a) producerii unor accidente în timpul si din cauza serviciului, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar si tuberculozei;

b) accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar.

(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si elevii si studentii institutiilor militare de invatamant care si-au pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza activitatii in aceste institutii.

Art. 35. - Pensia de invaliditate se determină în raport cu gradul de pierdere a capacitătii de muncă, astfel:

a) invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacitătii de muncă si a capacitătii de autoingrijire, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

b) invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacitătii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoingriji fără ajutorul altei persoane;

c) invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel putin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională după trecerea sa în rezervă, corespunzatoare a cel putin jumatate din timpul normal de munca.

Art. 36. – (1) Criteriile si normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, cu avizul Ministerului Sănătătii si/sau a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va fi adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Casele de pensii sectoriale, prin intermediul comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz, organizează, îndrumă si controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacității de muncă.

Art. 37. - (1) Evaluarea capacitătii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Pentru evaluarea capacitătii de muncă, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(3) În urma examinării clinice si analizării documentelor medicale, comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

(4) În situatia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigatii sau examinări de specialitate suplimentare, comisiile de expertiză medico-militară propun, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în conditiile legii.

(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii si se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situatiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacitătii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

(7) Contestatia prevăzută la alin. (6) se solutionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în solutionarea contestatiei se comunică în termen de 5 zile de la data solutionării.

(8) Deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, prevăzute la alin. (7), date în solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(9) Deciziile medicale asupra capacitătii de muncă, precum si deciziile prevăzute la alin. (7) necontestate în termen rămân definitive.

(10) Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiză medico-militară se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Român de Informatii.

Art. 38. - (1) Militarii profesionisti în activitate care si-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor accidente sau unor boli care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar beneficiază de pensia de invaliditate dacă îndeplinesc cel putin jumătate din conditiile de vechime în serviciu, în raport cu vârsta, după cum urmează:

_____________________________________________________

Vârsta cadrului militar Vechimea în serviciu

în momentul ivirii realizată anterior

invaliditătii ivirii invaliditătii (ani)

_____________________________________________________

sub 25 de ani 5

25 - 31 de ani 8

31 - 37 de ani 11

37 - 43 de ani 14

43 - 49 de ani 18

49 - 55 de ani 22

peste 55 de ani 25

_____________________________________________________

(2) Au dreptul la pensie militară de invaliditate si cei care la data ivirii invaliditătii nu mai aveau calitatea de militar profesionist în activitate, dar îndeplinesc conditia de vechime în serviciu prevăzută la alin. (1).

Art. 39. - În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident în timpul si din cauza serviciului sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar sau tuberculozei, pensia de invaliditate se acordă indiferent de vechimea în serviciu.

Art. 40. - (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste proportional cu numărul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 29 - 31.

(2) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea în serviciu efectiv realizată se adaugă, pentru fiecare an potential, până la realizarea vechimii complete, următoarele procente:

a) 1% pentru invaliditate de gradul I;

b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;

c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.

(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în conditiile alin. (1), pentru cazurile prevăzute la art. 38, va fi diminuat după cum urmează:

a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;

b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;

c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.

Art. 41. - (1) Pensionarii încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de însotitor, în afara pensiei, în cuantum de 80 % din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii, în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat.

Art. 42. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de comisiile centrale de expertiză medico-militară.

(2) După fiecare revizuire medicala, comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, după caz:

a) mentinerea în acelasi grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) redobândirea capacitătii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plătii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală, sau dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua si la cererea pensionarilor, dacă starea sănătătii lor s-a îmbunătătit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 37.

Art. 43. - (1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităti care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c) beneficiază de pensie în conditiile art. 19 lit. b) si ale art. 20 lit. b).

(2) Constatarea situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

Art. 44. - (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii si definitive.

(2) Neprezentarea la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plătii pensiei.

(3) Suspendarea plătii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa de pensii sectorială, după caz.

Art. 45. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevăzuti la art. 43 alin. (1), sunt obligati să urmeze programele recuperatorii întocmite de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională care au emis decizia medicală asupra capacitătii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.

(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plătii pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

(4) Suspendarea plătii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 46. - (1) La data îndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie militara de serviciu pentru limită de vârstă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

(3) Indemnizatia pentru însotitor prevăzută la art. 41 se mentine si pe durata acordării pensiei militare pentru limită de vârstă.

SECTIUNEA a 3-a

Pensia de urmas

Art. 47. - Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotul supravietuitor, dacă sustinatorul decedat era pensionar sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat.

Art. 48. - Copiii au dreptul la pensie de urmas:

a) până la împlinirea vârstei de 16 ani;

b) dacă îsi continuă studiile într-o formă de învătământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăsi vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invaliditătii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situatiile prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 49. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei afost de cel putin 15 ani.

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminuează cu 0,5 % pentru fiecare lună, respectiv 6,0 % pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 50. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel putin un an.

(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta si de durata căsătoriei, dacă decesul sotului sustinător s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar, asimilată unei boli profesionale si dacă nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35 % din castigul salarial mediu brut pe economie, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 51. - Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 49 sau la art. 50 alin. (1) beneficiază de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din castigul salarial mediu brut pe economie, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 52. - Sotul supravietuitor care are în îngrijire, la data decesului sustinătorului, unul sau mai multi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmas până la data împlinirii de catre ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din castigul salarial mediu brut pe economie, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 53. - (1) Pensia de urmas se stabileste, după caz, din:

a) pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinătorul decedat;

b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul sustinătorului a survenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă.

(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinătorului prevăzută la alin. (1), în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, astfel:

a) 50% - pentru un singur urmas;

b) 75% - pentru 2 urmasi;

c) 100% - pentru 3 sau mai multi urmasi.

Art. 54. - Cuantumul pensiei de urmas, în cazul orfanilor de ambii părinti, se stabileste prin însumarea drepturilor de pensie de urmas calculate după fiecare părinte.

Art. 55. - În cazul modificării numărului de urmasi, pensia se recalculează în conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. (2).

Art. 56. - Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas după sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Art. 57. - Persoanele prevăzute la art. 48 lit. c) si la art. 50 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical in conditiile art. 42 si au obligatia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate în sistemul public de pensii.

SECTIUNEA a 4-a

Actualizarea pensiilor

Art. 58. - (1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad si/sau solda functiei maxime/salariul de bază al functiei îndeplinite/indemnizatia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar si functiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în conditiile prevăzute la art. 29- 31, 40 si art. 106 alin. (1). Cadrele militare pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în considerare la calculul pensiei;

b) în functie de posibilitătile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexare cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului;

c) în situatiile în care măsurile de protectie socială prevăzute la lit. b) se regăsesc în majorarea soldelor de grad si/sau soldelor de functie ale cadrelor militare în activitate, actualizarea pensiilor se efectuează în conditiile prevăzute la lit. a).

(2) Până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevăzută la art. 89, se vor aplica prevederile alin. (1) lit. b).

SECTIUNEA a 5-a

Stabilirea si plata pensiilor

Art. 59. - (1) Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptătite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandadar desemnat prin procura speciala.

(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor conditii, la casa de pensii sectorială competentă, în functie de ultimul loc de muncă.

(3) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2), poate fi retrasă la cererea persoanei îndreptătite, până la emiterea deciziei de pensionare.

(4) Militarul profesionist depune cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege, la casele de pensii sectoriale care functionează în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz, astfel:

A. La Ministerul Apărării Nationale:

a) prin unitatea militara din care a făcut parte militarul profesionist, dacă acesta îndeplineste conditiile de pensionare la trecerea în rezervă sau direct în retragere;

b) prin centrul militar judetean, în cazul celor care îndeplineste conditiile de pensionare după data iesirii din rândul militarilor profesionisti în activitate.

B. La Ministerului Administratiei si Internelor si la Serviciul Român de Informatii :

a) prin unitatea militara din care a făcut parte la data trecerii în rezervă sau direct în retragere;

b) prin inspectoratul judetean sau sectia de Informatii, centrul militar din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati.

(5) Pentru militarii profesionisti care apartin Ministerului Justitiei, precum si pentru cele detasate pentru a executa misiuni în afara institutiilor mentionate la art. 6 alin. (1) cererile se depun prin structurile de personal ale Ministerului Justitiei, respectiv prin cele ale unitătilor din care au fost detasate.

(6) Pentru militarii profesionisti care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale cererile de pensionare se depun la casa de pensii sectorială apartinând Ministerului Apărării Nationale si, respectiv, Ministerului Administratiei si Internelor, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.

(7) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmas, ai căror sustinători decedati au fost pensionari militari, cererea si actele de pensionare se pot depune si la casa de pensii sectorială în a căror evidentă sau aflat sustinătorii.

Art. 60. - (1) În vederea stabilirii pensiei militare de stat organele prevăzute la art. 59 alin. (4) sunt obligate să întocmească dosarul de pensionare, acestea purtând întreaga răspundere pentru respectarea termenelor de depunere si exactitatea datelor înscrise.

(2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să contină în mod obligatoriu si decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate.

(3) Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin comun al ministrului apărării nationale, ministrului administratiei si internelor si directorului Serviciului Român de Informatii.

Art. 61. - Dosarul de pensionare se întocmeste si se depune la casa de pensii sectorială constituita la nivelul institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), de către organele prevăzute la art. 56 alin. (4), în termen de 30 de zile de la data la care s-a înregistrat cererea.

Art. 62. - (1) Pensiile se cuvin de la data îndeplinirii conditiilor prevăzute de prezenta lege, în functie de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(3) În functie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă si de la o altă dată, după cum urmează:

a) de la data încetării plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situatia pensiei de urmas acordate persoanei al cărei sustinător era pensionar, la data decesului;

c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situatia pensiei de urmas acordate persoanei al cărei sustinător nu era pensionar, la data decesului;

d) de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situatia pensiei de urmas acordate persoanei care îndeplineste conditiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinătorului;

e) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu actele necesare, au fost depuse la casa de pensii sectoriala peste termenul prevăzut la lit. b), c) si d);

f) din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu actele necesare, la casa sectoriala de pensii, pentru persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei iesirii din rândul militarilor profesionisti în activitate.

Art. 63. - Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de militar profesionist activ.

Art. 64. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt si de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum si termenul în care poate fi introdusă contestatia.

(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

(4) Decizia casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 65. - (1) În situatia în care, ulterior stabilirii si/sau plătii drepturilor de pensie, se constată diferente între sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatării diferentelor.

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea vechimii si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în conditiile legii.

(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) si (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Art. 66. - (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plăteste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredintat ori i s-a dat în plasament copilul urmas sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Art. 67. - (1) Plata pensiei se face, în functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, în cont curent sau în cont de card, în conditiile stabilite prin conventiile încheiate între casele de pensii sectoriale si Compania Natională „Posta Română” - S.A. sau, după caz, între casele de pensii sectoriale si bănci.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în situatia celorlalte drepturi bănesti pentru stabilirea si plata cărora competenta revine, potrivit legii, caselor de pensii sectoriale.

(3) Casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Natională „Posta Română” - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Art. 68. - (1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetul de stat, prin stabilirea unor procente si tarife.

(2) Procentul prevăzut în situatia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor se stabileste astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

(3) Comisionul bancar prevăzut în situatia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card se stabileste astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

Art. 69. - (1) Beneficiarii drepturilor bănesti stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în conditiile legii.

(2) Pensiile militare de stat sau prestatiilor de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti în străinătate, pot fi transferate în alte tări, în conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care România este parte, în moneda tărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat sau prestatiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu exceptia plătilor care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proportional, de către beneficiar si de către casele sectoriale de pensii.

(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestatiilor de asigurări sociale, cuvenite si neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 70. - Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plată a drepturilor bănesti se aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii sectoriale.

Art. 71. - (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;

b) pensionarul nu mai îndeplineste conditiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 48 lit. c), precum si cel prevăzut la art. 51 alin. (1) si-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 44;

f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 45 alin. (1);

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 48 lit. c);

h) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infractiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra sustinătorului.

(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plătii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

(3) Instantele judecătoresti au obligatia să comunice, în scris, informatiile de natură să conducă la încetarea plătii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronuntate în situatia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei de pensii sectoriale în evidentele căreia se află pensionarul condamnat.

Art. 72. - (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat conventie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteste de către celălalt stat;

b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevăzut la art. 48 lit. c) ori cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea comisiilor centrale de

expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii;

c) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite comisiile de expertiza medico-militare;

d) pensionarul urmas, prevăzut la art. 48 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani si nu face dovada continuării studiilor;

e) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5) din Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ;

f) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recăsătorit;

g) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

h) pensionarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

(2) În situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, în conditiile prevăzute la art. 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3) Plata indemnizatiei pentru însotitor prevăzute la art. 41 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o institutie de asistentă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere si îngrijire permanente, cu exceptia situatiilor în care pensionarul este nevăzător.

(4) Suspendarea plătii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru însotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie în care suspendarea plătii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Art. 73. - În sistemul public de pensii, reluarea plătii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plătii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data începerii anului scolar, în situatia în care suspendarea plătii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 72 alin. (1) lit. d).

Art. 74. - Încetarea, suspendarea sau reluarea plătii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele de pensii sectoriale, în conditiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

Art. 75. - Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea si reluarea plătii acestora, se aplică si indemnizatiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire si plată se află, potrivit legii, în competenta materială a caselor de pensii sectoriale, cu exceptia situatiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

Art. 76. - (1) În sistemul pensiilor militare de stat, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, în conditiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii cu pensii militare de stat;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, încadrati în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmas, prevăzuti la art. 48 lit. a) si b).

(2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activităti profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăsesc 35% din câstigul salarial mediu brut prevăzut la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 77. - Beneficiarii pensiei militare de serviciu care se încadrează în muncă după trecerea în rezervă pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobândită după pensionare în conditiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 78. - (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari rechemati în rândul militarilor profesionisti în activitate sau încadrati în institutii ale sistemului de apărare, ordine publică si securitate natională ca functionari publici cu statut special cu grad profesional se revocă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care militarul s-a prezentat la unitatea/institutia în care a fost încadrat.

(3) Unitatea/institutia si militarii rechemati în rândul militarilor profesionisti în activitate sau încadrati ca functionari publici cu statut special cu grad profesional pot cere oricând pensionarea în conditiile prezentei legi.

(4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea stabilită la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în rândul militarilor profesionisti în activitate, respectiv, timpul lucrat în calitate de functionar public cu statut special cu grad profesional.

(5) În baza de calcul al pensiei se iau soldele prevăzute la art. 28.

Art. 79. - Pensionarii militari sunt obligati să comunice casei de pensii sectoriale, în evidentele căreia se află, orice schimbare în situatia proprie, de natură să conducă la modificarea conditiilor în functie de care i-a fost stabilită sau i se plăteste pensia, în termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia

Art. 80. - (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul si/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neîncasate până la deces, se plătesc sotului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie.

CAPITOLUL III

Casele de pensii sectoriale

Art. 81. - (1) Casele de pensii sectoriale se înfiintează în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică si cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).

Art. 82. - Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se vor stabili prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, adoptata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Art. 83. - (1) Ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Român de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul ministerelui/serviciului respectiv, de unde se asigura si fondurile pentru pensiile militare.

(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 84. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice în subordinea cărora functionează.

Art. 85. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atributii:

a) asigură evidenta la nivel national a tuturor pensionarilor militari;

b) stabileste cuntumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;

c) asigura distribuirea si primirea la timp a pensiilor militare de stat de fiecare pensionar;

d) asigură evidenta drepturilor si obligatiilor stabilite in sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal;

e) controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

f) aplică prevederile conventiilor internationale de asigurări sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare si asigurărilor sociale din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

g) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare;

h) asigură introducerea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidentă;

i) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozitiilor prezentei legi;

j) organizează activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale în vigoare;

k) asigură exportul în străinătate al prestatiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

l) îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Art. 86. - Realizarea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

Art. 87. - (1) Salarizarea personalului caselor de pensii sectoriale se realizeaza potrivit legii

(2) Cheltuielile curente si de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor în subordinea cărora functionează.

CAPITOLUL IV

Raspunderea juridica

Art. 88. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

SECTIUNEA 1

Infractiuni

Art. 89. - Completarea de către functionar a formularelor-tip referitoare la stabilirea si plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii militari, vechimea în muncă sau efectuarea de plăti nejustificate din bugetul de stat, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit Codului penal.

SECTIUNEA a 2-a

Contraventii

Art. 90. - Constituie contraventie următoarele fapte dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni:

a) nerespectarea metodologiei si a criteriilor de încadrare în conditii deosebite si speciale de muncă;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat;

c) nerespectarea prevederilor art. 79 privind obligatia comunicarii casei de pensii sectoriale modificările intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei.

d) nerespectarea eliberarii la cerere a actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.

Art. 91. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 90 se sanctionează după cum urmează:

a) cele de la lit. c) si d) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

b) cele de la lit. a) si b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) pote fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 92. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 90 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 91 se fac de catre organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Art. 93. - Amenzile contraventionale aplicate potrivit prevederilor art. 91 si 92, constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 94. - Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la art. 90-92 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V

Jurisdictia in sistemului pensiilor militare de stat

Art. 95. - (1) Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii .

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdictional.

(3) Deciziile de pensie necontestate în termen prevazut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 96. - (1) Comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii sunt organisme de verificare, care examinează si hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale si urmăresc aplicarea corectă a legislatiei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului apărării nationale, ministrului administratiei si internelor si directorului Serviciului Român de Informatii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) În solutionarea contestatiilor, comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii adoptă hotărâri.

(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 97. - (1) Hotararile comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii se comunica persoanelor in cauza si casekor de pensii setoriale interesate in termen de 5 zile de la adoptare.

(2) Hotararile comisiilor de contestatii pot fi atacate la instanta judecatoreasca, competenta in termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotararile comisiilor de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecătoresti in termenul prevazut la alin. (2), sunt definitive.

Art. 98. - Jurisdictia in sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin tribunale si curti de apel.

Art. 99. - Tribunalele solutionează în primă instantă litigiile privind:

a) hotărârile comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii privind deciziile de pensie;

b) deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii date în solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitătii de muncă;

c) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de pensie militara de stat sau de asigurări sociale;

d) modul de stabilire si de plată a pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurări sociale;

e) plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie încheiate în baza prezentei legi;

f) contestatiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;

g) alte drepturi si obligatii din sistemul pensiilor militare născute în temeiul prezentei legi.

Art. 100. - (1) Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instantei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul ori sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adresează instantei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Art. 101. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

(2) Hotărârile curtilor de apel, precum si hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive si irevocabile.

Art. 102. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia in sistemului pensiilor militare de stat, se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 103. - Cererile în fata oricăror organe sau instante, precum si toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligatii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

Art. 104. - (1) Constituie vechime în serviciu sau în muncă pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioadele recunoscute în conditiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Dovada vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislatia anterioară.

(3) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I si a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în conditii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu exceptia celor realizate în activitătile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sunt încadrate în conditii speciale.

(4) Adeverintele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Art. 105. - (1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 106. - (1) Pentru militarii profesionisti care au contribuit la Fondul de pensie suplimentară beneficiaza la stabilirea sau la actualizarea pensiei, în conditiile art. 29 - 31 si ale art. 58 alin. (1), un spor procentual de:

a) 3% pentru o vechime a contributiei între 5 - 15 ani;

b) 6% pentru o vechime a contributiei între 15 - 25 ani;

c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.

Art. 107. - (1) Pensiile militarilor stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează, astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime exercitate si gradului militar, avute la data trecerii în rezervă, pe baza metodologiei din prezenta lege;

b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată;

c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 104 alin. (3) si (4).

(2) Sumele rezultate ca diferentă între pensiile în plată si pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă esalonat începând cu anul 2013, până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, după cum urmează:

a) pentru anul 2012, 10% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2013, si 10% începând cu 1 iulie 2013;

b) pentru anul 2013, 80% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. 108. - La data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuată potrivit prevederilor art. 106, pensiile acordate pe baza legislatiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în întelesul prezentei legi.

Art. 109. - (1) În cazul modificării numărului de urmasi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenită sotului supravietuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

(3) În cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform alin. (1) si (2) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată.

Art. 110. - Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 111. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.

(3) Debitele reprezentând prestatii de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.

Art. 112. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militara, ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăti a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedati, nu se mai urmaresc.

Art. 113. - (1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează prin executorii proprii ai caselor de pensii sectoriale si se fac venit la bugetul de stat.

(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

Art. 114. - Bazele de date privind pensionarii militari sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale si au caracter confidential.

Art. 115. - Aplicatia informatică utilizată la stabilirea pensiilor militare de stat se omologhează si este publică.

Art. 116. - (1) Expertizele dispuse de instantele judecătoresti în litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experti specializati în asigurări sociale.

(2) În vederea pregătirii si atestării expertilor specializati în asigurări sociale, Ministerul Justitiei efectuează modificările necesare în legislatia specifică.

Art. 117. - Între sistemul pensiilor militare de stat si sistemul public de pensii si sistemele

proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas.

Art. 118. - Cererile adresate casei de pensii sectoriale constituite la nivelul institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) se solutionează în termenul prevăzut de lege si sunt scutite de orice fel de taxă.

Art. 119. - Militarii profesionisti care au fost degradati militar ori au pierdut gradul de ofiter, maistru militar, subofiter, caporal sau fruntas au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani pentru cadrele militare, respectiv 45 de ani pentru soldatii si gradatii voluntari dacă au la data trecerii în rezervă cel putin 25 de ani vechime în serviciu, din care efectiv ca militar 15 ani, respectiv 23 de ani vechime minimă în serviciu, din care efectiv ca militar 15 ani. Baza de calcul pentru stabilirea pensiei o constituie solda lunară brută primită în ultima lună de activitate, actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 120. - Cererile înregistrate si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii si asigurări sociale.

Art. 121. - În aplicarea prezentei legi institutiile prevăzute la art. 5 alin. (1) emit norme metodologice în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 122. - La stabilire pensiile se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea beneficiarului.

Art. 123. - Prezenta lege intră în vigoare la data de .......

Art. 124. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) si (3), art. 8, art. 9 lit. b) si art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30.06.2010;

- Ordonanta de urgenta nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 31.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;;

- dispozitii contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20.12.2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

24.11.2011

Intocmit aceasta forma

Col. (r) Victor COLTESCU