luni, 8 iulie 2013

COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap.N.
DOMNULE PREŞEDINTE


            Subsemnatul .......................................................... domiciliat în ......................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ..............................., la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................ depun prezenta


CONTESTAŢIE


la Decizia de revizuire a pensiei nr. ................. din ................. privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale prin care contest modificarea cuantumului pensiei mele și solicit revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca nelegală și netemeinică, emisă cu încălcarea prevederilor legale și a principiului drepturilor câştigate. Contest cuantumul pensiei revizuite pentru următoarele:

MOTIVE

            Prin Decizia de revizuire a pensiei nr................ din .................(precizez ca este a .......... decizie de revizuire pe care o primesc, în condițiile în care conform art. 1 din OUG nr. 1/2011 revizuirea din oficiu a pensiilor trebuia să se finalizeze până cel mai târziu la data de 31.12.2011!) mi-a fost diminuată pensia brută în plată cu ................ lei. Consider că această nouă diminuare nu iși are temei legal, deoarece casa de pensii NU MOTIVEAZĂ SUB NICIO FORMĂ REDUCEREA PENSIEI MELE, adică nu mentioneaza  temeiul legal pentru care îmi reține abuziv această sumă de bani. Motivarea reținerii este obligația legală a casei de pensii, care trebuia să precizeze actul normativ în baza căruia s-a efectuat această modificare în minus a cuantumului pensiei.
            Constat din cuprinsul buletinului de calcul al Deciziei nr. ................ nr. ............... că s-au modificat grupele de muncă, în sensul reconsiderării acestora din “speciale” în “deosebite” și din “deosebite” în “normale”, în raport cu grupele de muncă stabilite prin decizia anterioară de revizuire a pensiei, respectiv  Decizia nr. ................ din .............   

            Reamintesc comisiei de contestații că trecerea dintr-o grupă în altă grupă de muncă, în sens crescător, s-a făcut ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. S.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate şi Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2002.
            Prin Decizia nr. ............... din ................. constat că reevaluarea grupelor de muncă nu este nici legală, nici întemeiată, fapt pentru care contest această reducere a cuantumului pensiei mele ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă.

            Aduc la cunoștința comisiei de contestații că Hotărârea Guvernului nr.S.1019/2010 modifică prin completare H.G. nr. 1294/2001, și numai în cuprinsul anexelor, nu și al conținutului hotărârii, în sensul că prevederile hotărârii de guvern și a ordinului ministrului  rămân valabile și trebuie aplicate și rezerviștilor militari pensionați înainte de anul 2010. Astfel: art. 9 din Ordinul M. 116/2002 al MApN prevede:  ,,(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă. (2) Structurile militare care au în păstrare memoriile originale ale cadrelor militare prevăzute la alin. (1) vor întocmi, până la 31.12.2002, fişa de evidenţă prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe baza fişei matricole din memoriiile originale. (3) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au putut fi evidenţiate în memoriul original ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, structurile militare prevăzute la alin. (2), la cerere, vor face toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care au fost încadrate cadrele militare, ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.
            Ca urmare și actul subsecvent emis de ministrul apărării naționale la data de 28.12.2010, aplică doar modificările din anexă, fară a modifica conținutul art. 9 mai sus menționat. Anularea acestei reconsiderări este nelegală, un abuz al casei de pensii.

            Din punct de vedere al aplicării în timp a actelor normative, amintesc principiul aplicării imediate a actului normativ, adică al activității  legii, prin care normele juridice ale unui act normativ produc efecte juridice pentru viitor imediat după intrarea în vigoare. Cum H. G. nr.S.1019/2010 care modifică H.G. nr. 1294/2001 este adoptată în cursul anului 2010, iar Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 a fost adoptat pe data de 28.12.2010, rezultă că dispozițiile art. 9 din Ord M. 116/2002 a MApN  produce efecte juridice și pentru cadrele militare trecute în rezervă înainte de anul 2010.
Precizez că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a apărut ulterior acestor acte normative, nu anulează normele imperative din conținutul acestora, ci oferă temeiul legal de aplicare în continuare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1294/2001 în situația când sunt modificate. Astfel, la art. 29 se menționează:
     (1) Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor si metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.
     (2) În domeniul apărării naţionale, ordinii publice si siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale si alte condiţii se realizează pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale si alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activităţilor cu condiţii deosebite, speciale si alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.


Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, diminuarea prin decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele de la cuantumul brut de ........... lei la un cuantum de ........... lei este ilegală, netemeinică și reprezintă un abuz din partea casei de pensii sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

   Prin emiterea Deciziei nr. .............. din ................ privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011 de către Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă de către casa de pensii, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a deciziei de revizuire contestate, ca fiind ilegal emisă şi fără obiect şi obligarea casei de pensii la emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele stabilit prin Decizia anterioară nr. ............... din .....................

   Menționez ca reiterez motivele pe care le-am învederat în contestațiile anterioare, referitoare la încălcarea dreptului meu de proprietate, la nerespectarea de catre casa de pensii a principiilor drepturilor câștigate, a neretroactivității legii și nediscriminării.

              Anexe: - Decizia de revizuire  nr. ................ din .................
                           -Talon pensie luna ...............

           Semnătura .....................                                                  Data .........................
                                                       
 


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN

CADRUL MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE