luni, 23 aprilie 2012

COMUNICAT FOARTE IMPORTANT! Revenire la Anunţul din 06.04.2012 Membrii de sindicat care primesc decizii de regularizare privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale, sunt rugaţi să se prezinte de urgenţă la sediul filialei pentru a fi îndrumaţi ce trebuie să facă sau să depună la Tribunalul Satu Mare „ CONTESTAŢIE LA REGULARIZARE” după modelul de mai jos. MODEL Tribunalul SATU MARE Conflicte de muncă şi asigurări sociale DOMNULE PRESEDINTE Subsemnatul …………………………………………............ domiciliat în ……………………..................................,str........................................................ nr.........bl........sc.....ap......, cnp..........……………, posesor al CI/BI seria ……. nr …………........, eliberat de …………................................ la data de …………….., în calitate de contestator, în contradictoriu cu Casa de pensii sectorială a …………...... cu sediul în BUCUREŞTI, str. …………….........................., nr. …....., sector …..., (în continuare creditor) formulez prezenta: CONTESTAŢIE LA EXECUTARE a Deciziei de regularizare nr………........... din …………..... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale (în continuare titlu executoriu), comunicată la data de …………........... conform dispoziţiilor art. 403 C.Pr. Civ. Până la soluţionarea pe fond a contestaţiei la executare, solicit instanţei să suspende punerea în aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispoziţiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ. In cazul în care instanţa va admite contestaţia la executare, solicit aplicarea dispoziţiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. în sensul suspendării dispoziţiilor prevăzute în decizia de regularizare sus menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a Dosarului civil nr. ……........../……/…………, aflat pe rolul TRIBUNALULUI SATU MARE care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr ……………....... din …………......., emisă de Casa de pensii sectorială a …………....... Dovada existenţei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefă anexat. MOTIVELE DE FAPT Decizia de regularizare nr. …….............. din …………. a stabilit, în conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 şi în baza Deciziei de revizuire nr ……........... din ……………., (pe care o anexez în copie) că în perioada ………………………......... s-au plătit şi încasat necuvenit drepturi de pensiei în suma totală ………........ lei determinată conform buletinului de calcul anexat. In temeiul art. 179 si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a sumei de ………. lei, reprezentând drepturi încasate necuvenit în perioada …………………………….., cu menţiunea că anexa la decizia de regularizare nu conţine intervalul de timp în care se va face recuperarea sumei de bani şi rata lunară aferentă. Aceasta regularizare reprezintă o nouă diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010). Faţă de această nouă diminuare, consider că ea este nejustificată şi în consecinţă formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare nr …............. din ………........., întrucat o instanţă de judecată nu s-a pronunţat cu privire la nulitatea deciziei de revizuire emisă de Casa de pensii sectorială a ………........., acţiune care face obiectul dosarului nr. ………….., cu termen de judecată la ………….., la sediul TRIBUNALULUI SATU MARE. În temeiul dispoziţiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instanţei sesizate să ceară de îndată Casei de pensii să depună la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire şi de regularizare, având în vedere stransa legatură de cauzalitate între cele două acte. Apreciez că cererea mea privind contestaţia la executare şi suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestării deciziei de revizuire este prevazută de dispoziţiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. şi este justificată din urmpătoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez că această regularizare îmi creează în mod direct şi nemijlocit două componente urgente: lipsa mijloacelor de întreţinere, ce va determina o degradare a calităţii vieţii şi sănătăţii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ……………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate. (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta). Mentionez că la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam până la momentul decembrie 2010 era în cuantum de …….......... faţă de ……………, cât va rezulta în urma regularizării. Ţin să precizez faptul că această regularizare va dura o perioada de timp suficient de lungă pentru ca eu să pot face obiectul unor executări silite ale bunurilor mobile şi imobile ce-mi aparţin ca urmare a neachitării la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata întreţinerii, utilităţi, rate bănci etc. ( se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe) Precizez că nu deţin alte venituri suplimentare care să acopere aceasta nouă scădere a cuantumului pensiei în procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare. TEMEIUL DE DREPT Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicat. În sprijinul cererii mele arăt că până în prezent s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti, unele definitive şi irevocabile (la Curţile de Apel din Ploieşti, Timişoara şi Bucureşti ), care atestă temeinicia contestării deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum şi soluţii de suspendare a deciziilor de regularizare până la soluţionarea pe fond a contestaţiei la executare (TM Bucureşti), motiv pentru care consider că regularizarea pensiei mele nu poate fi pusă în aplicare până când nu se constată existenţa sau inexistenţa nulităţii Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o. Faţă de cele prezentate, solicit instanţei admiterea prezentei cereri şi suspendarea Deciziei de regularizare nr……….......... din …………., emisă de Casa de Pensii Sectoriala a ……....... până la judecarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. …………......, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ. Anexez in probaţiune, în exemplarele necesare comunicării (2 exemplare): • Copia Deciziei de regularizare (incl. anexa) nr…….....…din ………… • Copia plicului în care s-a primit decizia • Copia actului de identitate • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima filă) • Copia Deciziei iniţiale de pensionare (cea valabilă in dec. 2010 • Copiile taloanelor de pensii corespunzătoare fiecarei decizii • Certificatul de membru SCMD • Etc. NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefă din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire. Data ……………………. Semnatura ……………. DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………. _____________________________________________________________ Observatie: Petenţii care nu apelează la serviciile avocaţilor vor depune la instanţă şi cereri pentru certificatele de grefă. Va prezentăm mai jos modelul unei astfel de cereri (pe care il puteţi gasi, de asemenea, la sediul SCMD sau la instanţă): MODEL Tribunalul Satu Mare Dosar nr. ………………………….. Termen: ……………………………. DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul/a ………………………………….. născut/a la …………………………, cu domiciliul în ………………………….. Str…………………………..…. Nr. ….. posesor al CI/BI seria …… Nr ………….. CNP …………………………….. , membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, in calitate de reclamant în dosarul nr............................ al acestei instanţe, cu termen de judecată la data de ..………………, vă rog să-mi aprobaţi ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a acestui dosar. Menţionez ca certificatul solicitat îmi este necesar la solutionarea dosarului nr. …………………….. aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, având ca obiect suspendarea executării silite în baza titlului executoriu, respectiv a Deciziei de regularizare nr. ……….. din ……… emisă de Casa de pensii sectoriala a …………………………. Temeiul de drept: Îmi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 148 C.Pr.Civ. Anexez alăturat chitanta de plată a taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar. Semnatura ……………………. Data …………… DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI SATU MARE