marți, 10 aprilie 2012

IMPORTANT PENTRU TOŢI MEMBRII DE SINDICAT !
Întrucât casele sectoriale de pensii şi direcţiile financiar-contabile ale MapN,MAI,SRI au calculat greşit CASS 5,5% din drepturile noastre de pensii şi având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională conform cărora "Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca dispozitiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei", rezultă faptul că ne-au oprit ilegal şi abuziv cota de 5,5% la întreaga valoare a pensiei şi nu la valoarea care depăşea 740 de lei.
Pentru acest motiv vă punem la dispoziţie două modele de documente prin care dumneavoastră vă puteţi adresa celor în drept pentru a vă recupera drepturile.
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI

MODELUL 1
DOSAR PENSIE nr. .................

Către,
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Direcţia Financiar - Contabilă / Casa Sectorială de Pensii,
Str. George Georgescu nr. 3, sector 4, C.P. Bucureşti

Subsemnatul .........................................................................., cu domiciliul în ...............................................................Str...................................................................., Bl..........., Ap...... , Jud. Satu Mare, având calitatea de pensionar militar (pensie de serviciu –limită de vârstă) din data de..........................., cu dosarul de pensie nr......................., conform Deciziei MAI(MApN) nr. ................................, obţinută în temeiul Legii 164/2001, art. 12, conform Deciziei de revizuire nr.......................( emisă în baza OUG nr. 1/2011), în baza dispozițiilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
împotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 şi, subsecvent, de calculare şi percepere a cotei CASS din cuantumul pensiei aflata în plată.
Astfel, anterior aplicării prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 beneficiam de o pensie în cuantum brut de ................... lei, din care se rețineau următoarele sume: CASS ........... de lei şi impozit venit ............ lei.
La primirea talonului de pensie aferent lunilor februarie şi martie 2011, am observat că reținerile aplicate au fost următoarele: CASS .................... lei şi impozit venit ............ lei.
Având în vedere cuantumul cotei CASS, a rezultat că procentul de 5,5 % a fost calculat pentru cuantumul total al pensiei şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, după cum se observă mai jos:
- Cuantumul brut al pensiei = ................... lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate calculata:
Cuantumul brut x 5,5% = ...........lei.
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut – contributia de asigurari de sanatate calculata = ........... lei
- Suma la care s-a aplicat impozitul a fost de :
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 lei =............lei
- Impozit retinut :
Suma la care s-a aplicat impozitul x 16% = .............. lei.
- Total reţineri din pensie:
............. lei impozit + ........... lei contribuţii de sănătate = .............. lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brui – total reţineri =.................lei
Modul de calcul mai sus prezentat, a fost vădit eronat şi a încălcat dispozițiile OUG nr. 117/2010 deoarece în conformitate cu dispoziţiile art. 296 pct. 9 din Codul fiscal, aşa cum a fost el modificat prin ordonanţa menţionată – baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei.
De asemenea, s-au încălcat şi dispoziţiile OUG nr. 107/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care stipulează că:
„7. La articolul 259, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei." „
Deşi vizavi de acest aspect formulările din OUG nr. 107/2010 şi OUG nr.117/2010 au fost clare, începând din luna februarie 2011 şi până în prezent, Casa de Pensii a MAI (MApN), a aplicat contribuţia lunară de 5,5% asupra întregii valori a pensiei şi nu asupra veniturilor din pensii care au depăşit 740 lei.
Având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională conform cărora "Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca dispozitiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei", rezultă faptul că dumneavoastră aţi oprit ilegal şi abuziv cota de 5,5% la întreaga valoare a pensiei şi nu la valoarea care depăşea 740 de lei.
În aceste noi circumstanţe, cu deosebit respect vă rog să dispuneţi:
- ca din luna mai 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
- restituirea, în luna mai 2012, a sumei totale de ........... lei reţinută ilegal şi abuziv conform tabelului de mai jos, indexată corespunzător, astfel:

AICI ESTE UN TABEL CU RUBRICILE DE MAI JOS
Luna în care am primit pensia
Cuantumul net al pensiei primit şi greşit calculat (lei)
Cuantumul net al pensiei corect calculat(lei)
Diferenţa de recuperat neindexată
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
Iul 2011
Aug 2011
Sept 2011
Oct 2011
Noi 2011
Dec 2011
Ian 2012
Feb 2012
Mar 2012
TOTAL

Modul de calcul corect, pentru perioada Feb 2011 – Dec 2011 este următorul:
- Cuantumul brut al pensiei = ................lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – 740 lei = ......... x 5,5% = ..... lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – Contribuţia de asigurări de sănătate = ....... lei
- Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul:
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 lei = ........... lei
- Impozit de retinut:
Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul x 16% = .......... lei
- Total reţineri din pensie:
..............lei impozit + ............. lei contribuţii de sănătate = ............. lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brut al pensiei – Total reţineri din pensie = ....................lei
Modul de calcul corect, pentru perioada Ian 2012 – Mar 2012 este următorul:
- Cuantumul brut al pensiei = .............. lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – 740 = ............ x 5,5% = ............ lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – Contribuţia de asigurări de sănătate =............. lei
- Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul:
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 = ............ lei
- Impozit de retinut:
Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul x 16% = ............ lei
- Total reţineri din pensie:
............ lei impozit + .............. lei contribuţii de sănătate = ........ lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brut al pensieii – Total reţineri din pensie = ................lei
La această dată pe cupoanele din perioada 01.01.2012-01.04.2012 sunt trecute următoarele date :
- pensie brută = ..................lei
- reţineri :.............lei ,din care :
CASS = ...........lei ; Impozit = ........lei
- pensie netă = .............lei
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să dispuneți corectarea erorii produse în calculul cotei CASS reținute în mod necuvenit din cuantumul total al pensiei şi, pe cale de consecință, să dispuneți restituirea sumelor reținute fără titlu.
PRIN TRIMITEREA PREZENTEI NOTIFICĂRI VĂ ROG SĂ CONSIDERAŢI CĂ AM ÎNDEPLINIT PROCEDURA PREALABILĂ (premergătoare deschiderii acţiunii în faţa instanţei de judecată competente).
Anexez în xerocopie:
- cupon pensie pe Legea 164/2001,
- cupon de pensie după aplicarea OUG nr.117/2010 ;
- cupon de pensie după revizuire, conform OUG nr. 1/2011.
Va mulţumesc,
Data: Nume, prenume petiţionar

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII MILITAREMODELUL 2
SE POATE LUA DE PE PAGINA FILIALEI DEJ SAU PLENITA