miercuri, 30 mai 2012

COMUNICATUL ADUNARII GENERALE A SCMD FILIALA SECTOR 6 CATRE TOTI CAMARAZII PENSIONARI SI URMASI AI ACESTORA DIN STRUCTURILE DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

SCMD FILIALA SECTOR 6
LUNI 28 MAI 2012

Intrunită statutar ,in data de 28 mai 2012, Adunarea generala a SCMD Filiala sector 6  analizand situatia actuala a SCMD, A HOTARAT  sa supuna dezbaterii membrilor de sindicat din toata tara urmatorul APEL:
               
APELUL
MEMBRILOR SCMD - FILIALA SECTOR 6 CATRE TOTI MEMBRII SCMD
        Solidari şi consecvenţi respectării principiilor fundamentale ale organizării şi funcționării SCMD, stipulate în statutul organizaţiei, ale respectului față de lege, unităţii de acțiune, loialităţii și disciplinei sindicale, democrației, solidarităţii oștăşeşti, onoarei și demnităţii militare, dar şi libertăţii de exprimare şi respectului opiniilor, membrii Filialei Sector 6 Bucureşti a SCMD cheamă membrii de sindicat din toată ţara la unitate şi continuitate în ceea ce priveşte lupta noastră pentru apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari.
       Totuşi, considerăm că a venit momentul unei analize obiective şi responsabile pentru identificarea tuturor elementelor care au contribuit atât la succesul cât şi la eşecul unora dintre acţiunile sindicale. Cu siguranţă, eşecul unor acţiuni sindicale declanşate la nivel naţional se poate explica şi prin lipsa de unitate a mişcării sindicale la nivelul SCMD, precum şi prin promovarea unei solidarităţi de tip declarativ, în detrimentul unei solidarităţi reale.
       Dorinţa unora de a puncta la capitolul imagine, de a arăta că reprezintă principalul sau poate unicul vector al mişcării sindicale nu face altceva decât să slăbească unitatea mişcării sindicale, să slăbească încrederea în sindicat a membrilor noştri, să conducă la neimplicarea in acţiunile organizate a tot mai mulţi dintre aceştia.
       Nimeni nu deţine monopolul pe adevăr şi de aceea avem obligaţia de a armoniza diferendele de opinie la masa de dialog si nu făcând un spectacol ieftin şi de prost gust pentru presa partizană guvernului.
      Nu recunoaştem în aceste dispute personale vreo strategie ce vizează interesul general. Fără îndoială este nevoie de diversitate de opinii şi in mişcarea sindicală, pentru dezvoltarea democraţiei, iar mesajul care trebuie transmis membrilor de sindicat trebuie să fie unul de acceptare a dialogului.
       Dacă nu cerem prea mult, vă cerem să ne înțelegeți, așa cum spune statutul SCMD, astfel încât împreună să construim promovând interesele membrului de sindicat, apărând drepturile acestuia, când acestea îi sunt încălcate, si să dezvoltăm o relaţie de parteneriat între noi. Acesta ar trebui să fie scopul unui sindicat si nu imaginea unuia sau altuia dintre lideri.
       Este timpul să acţionăm responsabil, unitar şi solidar. De aceea vă cerem în mod imperativ ca, înainte de a mai ieși pe diverse pagini de Internet cu acuzaţii de diverse feluri să căutaţi rezolvarea divergențelor prin dialog în interiorul organizaţiei şi nu în public, să concepeți un plan comun de acţiune care să fie aprobat de membrii de sindicat, să lăsați deoparte orgoliile şi interesele personale, să stabiliţi exact ce şi cum veți comunica. Luaţi acest apel ca pe o necesitate acută de a avea o baricada comună în lupta pentru drepturile noastre, deoarece numai împreună putem fi mai puternici!
       În contextul actual, marcat de evoluţiile din ultimul timp atât la nivelul sindicatului (interesul din ce în ce mai redus al membrilor faţă de apartenenţa la această organizaţie) cât şi cele la nivelul politicului (venirea la putere a fostei opoziţii, care a promis rezolvarea problemelor legate de pensiile militare) apare imperios necesară o redefinire/transformare a SCMD.
       O astfel de transformare presupune ca SCMD să devină principala structură sindicală care să fie gata să preia, pe cât posibil, atât rolul diferitelor asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi retragere, cât şi acela de apărător al intereselor cadrelor active. În acest sens SCMD va trebui să rămână acea organizaţie care să nu funcţioneze sub patronajul nimănui, element care să îi confere independenţa de ordin politic şi forţa necesară dialogului cu forţele politice în susţinerea obiectivelor sale şi apărarea drepturilor membrilor săi.
       Această transformare va trebui să aibă la bază o viziune/strategie pe termen mediu şi lung a organizaţiei. O astfel de strategie sindicală ar trebui să fie un document de poziţie care, pornind de la identificarea elementelor esenţiale ale identităţii membrilor de sindicat, să stabilească: interesele şi obiectivele principale ale acestora pe termen lung; acţiunile prioritare de natură a conduce către obiectivele respective, precum şi principiile care fundamentează acele acţiuni; ameninţările şi riscurile (prezente sau viitoare) de natură a afecta şansele de atingere a obiectivelor şi principalele metode de neutralizare a acestora, corelate cu resursele la dispoziţie sau posibil de mobilizat.
       O strategie sindicală a SCMD trebuie să fie expresia unei viziuni inspiratoare şi integratoare, aptă, în consecinţă, să adune energiile membrilor de sindicat (indiferent de apartenenţa acestora la un partid sau altul), făcându-i clară destinaţia spre care se îndreaptă şi să faciliteze un consens transpartizan asupra definiţiei unui destin comun şi a principalelor metode spre a-l construi şi apăra.
       Această strategie sindicală ar trebui să asigure în primul rând acţiunea integrată şi concertată a tuturor structurilor de conducere şi a membrilor de sindicat conform obiectivelor stabilite. Caracterul integrator este cu atât mai important cu cât documentul va avea aprobarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
       În al doilea rând, strategia ar trebui să supună evaluarii publice intenţiile sindicatului şi viziunea acestuia, lucru absolut obligatoriu într-o democratie şi pentru o organizaţie care doreşte să aibă o relaţie de parteneriat cu toţi partenerii de dialog social (Preşedinţie, Parlament, Guvern, partide politice, alte sindicate, ONG-uri, etc.). Ca orice strategie de acest gen, ea trebuie să fie legitimă şi prin obţinerea unui sprijin public adecvat, opinia publică, societatea civilă, toţi partenerii de dialog trebuind să cunoască intenţiile SCMD.
       Nu în ultimul rând, strategia SCMD ar trebui să reprezinte o minimă formă de transparenţă atât pentru posibilii noştri aliaţi (sindicate, ONG-uri, asociaţii, etc) cât şi pentru puterea executivă din România. Transparenţa unui astfel de document contribuie la cresterea încrederii, subliniind comportamentul cooperant al sindicatului în cauza în materie de drepturi şi libertăţi ale membrilor de sindicat.
       În acest sens adresăm apelul nostru către toate filialele în susţinerea organizării cât mai curând posibil a unei reuniuni extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, care pe lângă strategia SCMD să ia în discuţie şi alte probleme precum:
- Solutionarea disfuncţionalităţilor apărute la nivelul conducerii centrale a SCMD:
o Alegerea unui nou secretar general, funcţie cu o importanţă deosebită în ecuaţia conducerii centrale;
o Alegerea membrilor CD în mod statutar,
o Strategia SCMD privind alegerile generale din noiembrie 2012;
o Soluţionarea neconcordanţelor dintre prevederile ROF şi cele ale statutului cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor: "Comitetul Director … infiinteaza, organizeaza si dizolva filialele Sindicatului.” (ROF, Art. 17, lit. j).
- Modul de îndeplinire a hotărârilor anterioare ale CNR:
o Organizarea departamentelor la nivelul conducerii centrale pe baza propunerilor venite de la filiale şi validate prin alegeri;
- Probleme economico-financiare:
o Elaborarea unor dispoziţii privind modul de calcul şi acordarea avansurilor spre decontare către filiale;
o Elaborarea şi aprobarea de către CNR a unor norme privind modalitatea de decontare a cheltuielilor de organizare şi funcţionare atât la nivel central cât şi la nivel filială;
o Raportul comisiei de cenzori pe 2011 şi modalitatea de redistribuire a sumelor obţinute din dobânzile depozitului “overneight” precum şi a dobânzilor de la celelalte 5 depozite către filiale;
o Informarea filialelor despre bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2012, bilanţul contabil pe 2011 şi despre modul de rezolvare a neregulilor de ordin financiar constatate la auditul din 2011, respectiv modul de recuperare a daunelor financiare constatate;
       Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este singurul for de conducere care poate stabili concret direcţia în care trebuie să meargă SCMD si care poate hotărâ elementele definitorii ale viitorului SCMD.
       Se impune să demonstrăm SOLIDARITATE ŞI UNITATE deplină în acţiunile noastre prin participarea la toate acţiunile SCMD si la cele la care ne angajăm cu partenerii de acţiune, să fim verticali, demni, fermi şi să nu cedăm ispitelor.
        Se impune să nu uităm cine am fost si ce am facut pentru această ţară.