sâmbătă, 19 mai 2012STATUTUL CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ  ,,SOLIDARITATEA SOCIALĂ” 

CAPITOLUL I 
ÎNFIINŢARE, STATUT JURIDIC, DENUMIRE, SEDIU, PATRIMONIU ŞI DURATA 

Art.1 CAR ,,Solidaritatea socială” a luat fiinţă în Bucureşti la data de 19.09.2011, prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat statutul de funcţionare. Este o organizaţie obştească şi de binefacere constituită prin asocierea voluntară pe baza liberului consimţământ, cu caracter privat, de caritate, de întrajutorare mutuală, de protecţie socială, non profit, constituită potrivit Legii 540 din 27.09.2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor şi Legii 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, pe principiul asocierii prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  prin Legea nr.246 din.18.07.2005.
Art.2 Denumirea asociaţiei este Casa de Ajutor Reciproc ,,Solidaritatea socială”, a pensionarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prescurtat CAR ,,Solidaritatea socială”.
Art.3 Sediul CAR ,,Solidaritatea socială” este în Mun.Bucuresti, str. Aleea Havana nr.14, sector 1, cod poștal 013645. Acest sediu poate fi schimbat în altă locaţie în funcţie de necesităţile CAR ,,Solidaritatea socială” , casa putând deţine mai multe sedii (imobile) pentru desfăşurarea activităţilor sale.
Art.4(1) La înfiinţare, patrimoniul CAR ,,Solidaritatea socială”este constituit din contribuţia membrilor fondatori.
(2) Patrimoniul Casei poate fi majorat prin donaţii de orice fel, sponsorizări, precum şi din alte surse şi venituri realizate din activităţi statutare, în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia.
(3) Toate fondurile CAR ,,Solidaritatea socială”  se vor folosi pentru desfăşurarea activităţilor statutare.
Art.5 Durata de funcţionare a CAR ,,Solidaritatea socială”  este nedeterminată si începe să funcţioneze din momentul dobândirii personalităţii juridice.
Art.6 CAR ,,Solidaritatea socială”  se poate afilia la federaţii sau organizaţii cu caracter social, înfiinţate legal atât în ţară cât şi în străinătate, dacă afilierea este în interesul membrilor săi.
 CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  
Art.7 Scopul CAR ,,Solidaritatea socială”  este ajutorarea financiară, materială şi spirituală a membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursbile, asigurarea unor facilităţi şi apărarea drepturilor acestora la un trai decent, conform prevederilor legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
Art.8(1) CAR ,,Solidaritatea socială” prin activitatea sa asigură realizarea următoarelor obiective:
a)     promovarea relaţiilor de întrajutorare, de sprijin şi solidaritate între membrii asociaţiei;
b)    concentrarea economiilor băneşti ale membrilor şi aducerea lor în circuitul economico-financiar;
c)     rezolvarea unor cerinţe materiale temporare ale membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile la cererea acestora, cu dobânzi mici;
d)    acordarea de ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile;
e)     organizarea pentru membrii săi a unor activităţi culturale, artistice, de agrement şi socializare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f)      administrarea de case de odihnă şi tratament;
g)     organizarea de magazine pentru desfacerea de produse la preţuri de achiziţie;
h)    organizarea unor centre pentru bătrâni cu funcţionalităţi multiple (cantine sociale, asistenţă medicală, consultanţă juridică, consiliere psihologică, activităţi pentru petrecerea timpului liber, etc.)
i)       organizarea şi desfăşurarea unor prestări de servicii şi executarea de lucrări contra cost, la preţuri reduse, pentru membrii săi;
j)       alte acţiuni şi forme de asistenţă socială;
k)    atragerea în cadrul membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  a membrilor de sindicat, a cadrelor militare în rezervă şi retragere, a veteranilor şi văduvelor veteranilor de război, a cadrelor militare în activitate şi a personalului civil din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a membrilor de familie ai acestora, cultivând spiritul de economie şi bună gospodărire a bugetului familiei;
l)       participarea tuturor membrilor săi la conducerea şi buna desfăşurare a activităţii economico-financiare, la exercitarea controlului asupra gospodăririi fondurilor CAR ,,Solidaritatea socială”  ;
m)  folosirea şi păstrarea mijloacelor materiale şi băneşti potrivit prevederilor statutului şi a prevederilor legale în vigoare;
(2) CAR ,,Solidaritatea socială” militează prin toate mijloacele specifice pentru un nivel de viaţă corespunzător, pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării membrilor săi.

  

CAPITOLUL III
MEMBRII CAR ,,SOLIDARITATEA SOCIALĂ” DREPTURILE ŞI
OBLIGAŢIILE ACESTORA 
          Art.9 Membrii CAR ,,Solidaritatea socială” pot fi persoane din România, fără deosebire de naţionalitate, vârstă, convingeri politice sau religioase.
          Cei care vor să devină membrii ai CAR ,,Solidaritatea socială” trebuie să adere, să recunoască şi să respecte prevederile statutului;
          Art.10 Pot fi membrii ai CAR ,,Solidaritatea socială” :
a)     membrii sindicatului cadrelor militare disponibilizate;
b)    cadrele militare în rezervă şi retragere;
c)     membrii de familie ai celor prevăzuţi la litera a) şi b);
d)    veteranii şi văduvele veteranilor de război precum şi urmaşii acestora;
e)     cadrele militare în activitate şi membrii de familie ai acestora;
f)      salariaţii civili şi pensionarii proveniţi din sistemul public precum şi membrii lor de familie;
g)     persoanele prevăzute mai sus trebuie să provină din instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
h)    alte persoane, numai cu aprobarea Adunării Generale.
Art. 11 Calitatea de membru CAR ,,Solidaritatea socială” se păstrează în cazul în care nu se mai află într-una din situaţiile prevăzute la art.10, avută la data înscrierii, dacă cel în cauză îşi achită cu regularitate toate obligaţiile către CAR ,,Solidaritatea socială” .
Art.12 Primirea în CAR ,,Solidaritatea socială” se face prin exprimarea voinţei libere a persoanelor prevăzute la art. 10, materializată în cererea de înscriere. Cererea se discută şi analizează de Comitetul Director în cursul lunii respective. Vechimea în CAR ,,Solidaritatea socială”  începe de la data aprobării cererii de înscriere;
Art.13(1) Înscrierea ca membru al CAR ,,Solidaritatea socială”  se face pe bază de cerere individuală scrisă, cartea de identitate sau buletin si dupa caz talon de pensie, adeverinţă de salariat, legitimaţia de membru al SCMD sau al altei asociaţii a cadrelor militare în rezervă sau retragere, legitimaţia de veteran de război, urmaş sau văduvă de veteran de război, livret militar, alt document care să ateste că persoana face parte din una din categoriile prevăzute la art.10.
(2) Primirea membrilor în CAR ,,Solidaritatea socială” se aprobă de către preşedintele Comitetului Director, pe baza documentelor prevăzute la alin. 1.
(3) La   intrarea în CAR ,,Solidaritatea socială”  se plăteşte o taxă de înscriere de 1% din pensia netă, solda netă, salariul net, indemnizaţia netă sau venitul net realizat de titular sau membrul de familie al acestuia.
      Soţiile (soţii) sau membrii de familie, care  nu primesc drepturile băneşti specificate la alin.3, plătesc ½ din taxa de înscriere stabilită titularului.      
(4) Cei care se transferă de la o altă casă de ajutor reciproc la CAR ,,Solidaritatea socială”, nu plătesc taxa de înscriere, îşi păstrează vechimea şi îşi transferă suma cotizaţiilor depuse.
          Art.14 Membrii CAR ,,Solidaritatea socială” au următoarele drepturi:
a)     să beneficieze de prevederile şi avantajele prevăzute în statut;
b)    să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale CAR ,,Solidaritatea socială” (Comitetul Director sau Comisia de Cenzori);
c)     să participe la dezbaterea şi luarea hotărârilor personal sau prin reprezentanţi;
d)    să primească împrumuturi după trecerea unui termen de 3 luni de la înscriere, corespunzător fondurilor sociale proprii, în cuantumul aprobat de Adunarea Generală şi în statut;
e)     să primească, la sfârşitul fiecărui an, dobânda în cota stabilită de Adunarea Generală, corespunzător fondului social propriu;
f)      să solicite reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului prevăzut în statut, când se află într-o situaţie dificilă;
g)     să beneficieze de ajutoarele prevăzute în statut, în condiţiile şi în cuantumurile stabilite de Adunarea Generală,pe baza regulamentului de acordare aprobat de Comitetul Director;
h)    să desemneze prin dispoziţie testamentară persoana care, în cazul decesului său, să primească cotaziţiile depuse, ajutorul de deces şi alte drepturi prevăzute în statut;
i)       să solicite convocarea Adunării Generale în cazul în care constată că unii membrii comit abuzuri şi nu respectă obligaţiile statutare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată în scris şi motivat de cel puţin o cincime din numărul membrilor;
j)       să se retragă din CAR ,,Solidaritatea socială” pe bază de cerere scrisă, iar la retragere să primească cotizaţiile depuse şi fondul de deces. Taxa de înscriere şi contribuţia lunară pentru fondul de deces nu se restituie.
Art.15 Membrii CAR ,,Solidaritatea socială” au următoarele îndatoriri şi obligaţii:
a)     să respecte prevederile statutului CAR ,,Solidaritatea socială”  , hotărârile Adunării Generale şi ale Comitetul Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;
b)    să participe la buna desfăşurare a activităţii CAR ,,Solidaritatea socială”, la elaborarea şi înfăptuirea hotărîrilor Adunării Generale;
c)     să se ocupe de atragerea de noi membrii în CAR ,,Solidaritatea socială”;
d)    să apere integritatea fondurilor şi patrimoniului casei, să contribuie la dezvoltarea acestora;
e)     să achite la înscriere taxa prevăzută la art.13(3) şi să depună lunar la fondul social propriu o cotizaţie în cuantumul stabilit de Adunarea Generală şi statut;
f)să achite lunar ratele şi dobânda la împrumutul contractat, precum şi contribuţia lunară pentru fondul de deces, la data şi în mărimea stabilită;
g)     să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor CAR ,,Solidaritatea socială” sau să comită acţiuni sau activităţi care dăunează acesteia;
h)    să comunice CAR ,,Solidaritatea socială”, în termen de cel mult 30 de zile, modificările survenite în drepturile sale băneşti şi domiciliul.
Art.16(1) Membrii plătesc următoarele contribuţii şi cotizaţii:
a)     taxa de înscriere, stabilită conform prevederilor art.13(3) din statut;
b)    fondul de deces, la data înscrierii, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală. Fondul depus se restituie la încetarea calităţii de membru al CAR ,,Solidaritatea socială”  ;
c)     cotizaţia lunară în procent de minim 1% din pensia netă, solda netă, salariul net, indemnizaţia netă sau venitul net al fiecărui membru CAR ,,Solidaritatea socială” ;
d)    soţiile (soţii) membrilor titulari care nu beneficiază de pensie, soldă, salariu, sau un alt venit, plătesc o cotizaţie lunară reprezentând 50%  din cea stabilită soţului (soţiei), sau cotizaţia lunară minimă stabilită de Comitetul Director;
e)     membrii CAR ,,Solidaritatea socială”  care doresc să-şi creeze fonduri de cotizaţii mai mari, pot depune cotizaţii lunare peste cele prevăzute la lit.c) şi d);
f)o contribuţie lunară pentru fondul de deces. Aceasta este nerambursabilă şi se plăteşte obligatoriu împreună cu cotizaţia pentru aceeaşi perioadă de timp, la început de an, semestru, trimestru sau lună.        
(2) Cuantumurile cotizaţiilor şi contribuţiilor, precum şi mărimea grilei ajutorului de deces sunt stabilite prin statut şi de Comitetul Director, în funcţie de vechimea membrilor şi situaţia financiară a CAR ,,Solidaritatea socială” ;
(3) Membrii CAR ,,Solidaritatea socială”  au obligaţia să constituie un fond social de minim două pensii nete, respectiv două solde nete, două salarii nete, etc. Peste acest plafon depunerea cotizaţiei la fondul social propriu este benevolă;
(4) Contribuţia lunară la fondul de deces se plăteşte, în continuare, atât timp cât există calitatea de membru CAR ,,Solidaritatea socială” .
Art.17(1) Calitatea de membru al CAR ,,Solidaritatea socială”  încetează în următoarele situaţii:
a)     la cererea scrisă de retragere a celui în cauză;
b)    prin excludere pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în statut;
c)     prin deces;
d)    pentru neplata cotizaţiei, a contribuţiei şi ratei lunare a împrumutului timp de 3 luni consecutiv sau 6 luni cu intermitenţă la nivelul unui an, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
e)     producerea de daune CAR ,,Solidaritatea socială” cu încălcarea gravă a statutului;
f)      alte situaţii, la propunerea Comitetului Director.
(2) Hotărârea privind încetarea calităţii de membru în situaţiile prevăzute la litera a) - e) se ia de Comitetul Director şi se supune ratificării primei Adunări Generale.
          Art.18(1) La încetarea, indiferent de motive, a calităţii de membru al CAR ,,Solidaritatea socială”, sumele depuse cu titlu de cotizaţie la fondul social propriu se restituie titularului, moştenitorilor legali sau persoanelor stabilite de acesta, după caz.
(2) Contribuţia lunară depusă la fondul de deces şi taxa de înscriere nu se restituie.
(3) Ajutorul de deces se restituie persoanelor prevăzute la alin.1.
Art.19 Potrivit normelor legale în vigoare, depunerile membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  la fondul social propriu nu sunt supuse prescripţiei, ei având dreptul să includă clauze testamentare. În caz de deces, depunerile la fondul social şi alte drepturi cuvenite titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia cînd datoriile nu pot fi acoperite din fondul social, recuperarea diferenţei se face, potrivit prevederilor legale, din bunurile mobile sau imobile ale titularului şi de la moştenitorii legali.
          Art.20 Cotizaţiile, contribuţiile şi alte drepturi ale membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”,  care nu au mai activat sau au fost scoşi din evidenţă se prescriu, dacă nu au fost solicitate timp de 3 ani de la data neactivării sau excluderii.
          Art.21 Scoaterea din evidenţă a membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  se face de Comitetul Director, iar hotărîrea se ia în Adunarea Generală. 

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL        
Art.22(1) Organul suprem de conducere al CAR ,,Solidaritatea socială” este Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială” , care se convoacă o dată pe an sau ori de cîte ori este nevoie.
          (2) Numărul reprezentanţilor, cu drept de vot¸ ai membrilor la Adunarea Generală se stabileşte în proporţie de un participant la 20-25 membri. Lista paticipanţilor se confirmă de Comitetul Director.
(3) Convocarea Adunării Generale se face de Comitetul Director, cu cel puţin 30 zile înainte de termenul fixat.
(4) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor desemnaţi. În situaţia în care nu se realizează această reprezentare se va face o nouă convocare, în termen de 30 zile, care va avea loc indiferent de numărul reprezentanţilor prezenţi.
(5) Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor din numărul celor prezenţi.
(6) Materialele care se vor prezenta în Adunarea Generală se vor analiza în Comitetul Director cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării şi se vor pune la dispoziţia membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  pentru consultare.
(7) Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială” se convoacă anual, iar Adunarea Generală Extraordinară ori de câte ori este nevoie, pentru analiza activităţilor desfăşurate.
Art.23 Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) adoptă şi modifică statutul;
b)    stabileşte numărul membrilor Comitetului Director şi al Comisiei de Cenzori;
c)     alege membrii Comitetului Director şi pe cei ai Comisiei de Cenzori, preşedintele, vicepreşedintele, secretarul,  precum şi preşedintele Comisiei de Cenzori, pe o perioadă de 5 ani, direct pe funcţii şi revocă manadatul acestora;
d)    aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al casei şi execuţia acestuia;
e)     hotărăşte asupra cuantumului taxei de înscriere, depunerilor la fondul social, al împrumuturilor, termenul de recuperare şi modalităţile de reţinere/plată a ratelor lunare, condiţiile de reînscriere a foştilor membrii precum şi nivelul dobânzii la împrumuturile acordate;
f)      hotărăşte scoaterea din funcţiune sau vinderea activelor din dotarea CAR ,,Solidaritatea socială”  şi împuterniceşte, în acest caz, Comitetului Director;
g)     aprobă numărul şi funcţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul casei;
h)    analizează şi aprobă darea de seamă privind activitatea Comitetului Director şi a CAR ,,Solidaritatea socială” , raportul Comisiei de Cenzori şi bilanţul contabil;
i)       hotărăşte asupra destinaţiei şi cuantumul repartizării veniturilor proprii conform prezentului statut;
j)       aprobă constituirea de sucursale şi/sau puncte de lucru, fără personalitate juridică, în alte localităţi, în afara celor de reşedinţă;
k)    rezolvă contestaţiile împotriva hotărârilor Comitetului Director;
l)       împuterniceşte Comitetul Director ca, între adunările generale, să ia măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru respectarea prevederilor în vigoare; despre acestea v-a informa Adunarea Generală;
m)  decide asupra excluderii membrilor;
n)    aprobă propunerile de completare, modificare sau anulare a unor prevederi ale statutului sau alte măsuri luate de Comitetul Director pentru funcţionarea legală a casei;
o)    hotărăşte asupra oricăror altor probleme privind activitatea CAR ,,Solidaritatea socială”, în conformitate cu prevederile statutului şi actelor normative în vigoare.
Art. 24(1)  Comitetul Director este organul executiv de conducere a activităţii CAR ,,Solidaritatea socială” , răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurată, precum şi de modul în care se aplică dispoziţiile legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul casei.
(2) Comitetul Director este format dintr-un număr impar de membri (5, 7 sau 9) aleşi de Adunarea Generală din rândul membrilor casei.
(3) În caz de descompletare, Comitetul Director cooptează noi membri, urmând ca aceştia să fie validaţi la prima adunare generală a reprezentanţilor;
(4) Nu pot fi membri ai Comitetului Director persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, etc.
(5) Hotărârile Comitetului Director sunt valabile cu majoritatea simplă de voturi.
(6) Comitetul Director se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie.
Art.25 Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea prevederilor Statutului CAR ,,Solidaritatea socială” , a hotărârilor Adunării Generale, a celorlalte obligaţii ce revin CAR ,,Solidaritatea socială”;
b)convoacă Adunarea Generală a Reprezentaţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”;
c) elaborează şi aprobă Regulamentul de acordare a împrumuturilor şi ajutoarelor Regulamentul de ordine interioară;
d) analizează proiectul de buget, bilanţul contabil, darea de seamă contabilă anuală, situaţiile financiare, raportul Comisiei de Cenzori şi le supune aprobării Adunării Generale;
e) stabileşte dobânda care se percepe pentru împrumuturile acordate, cuantumul fondului de deces şi a contribuţiilor la fondul de deces;
f) organizează încasarea cotizaţiilor, contribuţiilor, ratelor la împrumuturi şi asigură integritatea patrimoniului CAR ,,Solidaritatea socială” ;

g) analizează trimestrial, îndeplinirea bugetului de venituri şi cheltuieli, modul de încasare a cotizaţiilor şi ratelor la împrumuturi şi ia măsuri pentru respectarea statutului;                                    
h) ia măsuri de recuperare a pagubelor constatate în dauna CAR ,,Solidaritatea socială”  şi hotărăşte decăderile din drepturi şi excluderile de membrii;
i) aprobă repartizarea la sfârşitul anului a beneficiilor cuvenite membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”, precum şi premierea în diferite ocazii a membrilor Comitetului Director, a membrilor Comisiei de Cenzori, a personalului casei şi a altor persoane care sprijină activitatea acesteia;
j) organizează evidenţa membrilor, activitatea financiar-contabilă, controlul financiar şi ţine registrele şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale şi ale Comitetului Director;
k) stabileşte împreună cu membrii care solicită împrumuturi, pe baza prevederilor statutului şi hotărârii adunărilor generale, modul de acordare a împrumuturilor şi de restituire a acestora, aprobă amânarea şi reeşalonarea ratelor în situaţii deosebite;
l) reprezintă CAR ,,Solidaritatea socială” în raporturile cu sindicatul, cu organizaţiile cadrelor militare în rezervă şi retragere, cu instituţiile financiare şi de credit, cu instanţele judecătoreşti, cu organele de stat şi administrative, cu instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte CAR-uri şi instituţii;
m) elaborează şi aprobă organigrama şi statul de funcţiuni al CAR ,,Solidaritatea socială”, atribuţiile angajaţilor, fişele posturilor, conform legislaţiei in vigoare şi stabileşte cuantumul drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat, indemnizaţiile băneşti lunare pentru organele alese, precum şi fondurile din care se efectuează remunerarea acestora, la propunerea preşedintelui CAR ,,Solidaritatea socială” .
n) soluţionează contestaţiile privind sancţiunile disciplinare şi celelalte măsuri dispuse de preşedinte pentru întregul personal al CAR ,,Solidaritatea socială” ;
o) apără drepturile statutate ale membrilor în relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile cu care intră în contact şi întocmeşte protocoale (convenţii) de colaborare;
p) colaborează cu celelalte comitete (consilii) de conducere ale C.A.R.-urilor, cu organizaţii neguvernamentale sau alte asociaţii sau fundaţii, în scopul generalizării experienţei pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune în folosul membrilor săi;
q) analizează si decide asupra cererilor de înscriere, retragere, împrumut, plată a  ajutoarelor, reînscriere, reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor, etc.;
r) analizează şi elaborează cereri şi programe de finanţare în baza unor proiecte distincte şi le transmite potenţialilor sponsori;
s) organizează activităţi şi servicii, altele decât cele prevăzute prin scopul principal, în vederea imbunătăţirii protecţiei sociale a membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  ;
t) aprobă contractele de sponsorizare, donaţii, colaborare, etc. şi hotărăşte modul de folosire a fondurilor şi bunurilor primite;
u) înfiinţează sucursale şi/sau puncte de lucru în localităţi din afara celei de reşedintă, care se supun validării la prima Adunare Generală a Reprezentanţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”.
Art.26(1) Preşedintele Comitetului Director este şi Preşedintele CAR ,,Solidaritatea socială” şi asigură conducerea curentă a casei. Este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa acesteia.
(2) În caz de indisponibilitate a preşedintelui sau absenţă temporară, Comitetul Director este condus de vicepreşedinte.
(3) Schimbarea presedintelui poate fi propusa de Comitetul Director cu 2/3 din numarul membrilor  si validata de Adunarea Generala cu jumatate plus unu din voturi.
Art.27 Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a CAR ,,Solidaritatea socială” , răspunzând de activitatea sa în faţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială” ;
b) asigură realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor Comitetului Director;
c) examinează şi aprobă documentele care angajează bunurile materialele şi băneşti ale casei, după ce acestea au fost verificate şi vizate pentru control financiar preventiv propriu de contabilul şef;
d) aprobă cererile de înscriere, retragere, transfer şi  împrumuturile până la plafonul stabilit;
e) aprobă ajutoarele de deces şi ajutoarele nerambursabile;
f) reprezintă CAR ,,Solidaritatea socială”  în raporturile acesteia cu terţe persoane juridice şi fizice;
g) propune Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”  componenţa nominală a membrilor organelor de conducere şi revocarea, după caz, a mandatului celor care încalcă prevederile statutare;
h) aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Comitetul Director, ia măsuri de îndreptare a neajunsurilor constatate de Comisia de Cenzori şi organele de control;
i) rezolvă orice alte probleme ivite în activitatea CAR ,,Solidaritatea socială”   care nu sunt date exclusiv în atribuţiile Comitetului Director sau Adunării Generale ale Reprezentanţilor Membrilor;
Art.28(1) Vicepreşedintele Comitetului Director este ales dintre membrii Comitetului Director, la propunerea preşedintelui; 
(2) Vicepreşedintele asigură interimatul în lipsa preşedintelui şi are atribuţiile stabilite prin fişa postului.
Art.29(1) Comisia de Cenzori este aleasă de Adunarea Generală a Reprezentaţilor, pentru un mandat de 5 ani şi este fomată din 3 membri.
(2) Este organul de control financiar propriu care răspunde în faţa Adunării Generale a Reprezentaţilor, de verificarea întregii activităţi economico-financiare a CAR ,,Solidaritatea socială” .
(3) În Comisia de Cenzori vor fi alese persoane cu studii de specialitate în domeniul financiar-contabil, fără antecedente penale(care nu sunt implicate sau care nu au suferit condamnări pentru faptele prevăzute la art.24(4), cu experienţă şi competenţă profesională.
(4) Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Comitetului Director sau persoanele încadrate cu contract individual de muncă în cadrul casei şi nici rude, până la rangul patru, ale membrilor Comitetului Director.
(5) Comisia de Cenzori verifică în fiecare lună respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor Statutului în activitatea financiar-contabilă, constituirea şi utilizarea fondurilor, gestionarea bunurilor materiale şi băneşti ale casei, modul de urmărire a debitorilor, evidenţa contabilă, balanţele, bilanţul contabil, prezentând informări lunare Comitetului Director şi rapoarte Adunării Generale, asupra constatărilor rezultate, însoţite de concluzii, măsuri luate, precum şi de propuneri de îmbunătăţire a activităţii.
(6) Dacă în urma unor controale inopinate cenzorii constată abateri grave de la statut sau legislaţie săvârşite de membrii Comitetului Director al CAR ,,Solidaritatea socială” sau personalul financiar-contabil, aceştia de comun acord pot propune Comitetului Director suspendarea din funcţie a persoanelor vinovate şi convocarea Adunarii Generale Extraordinare a membrilor în termen de 3 zile lucrătoare.
(7) Comisia de Cenzori este obligată ca, pentru pagubele constatate, să stabilească valoarea acestora şi să propună măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului, în condiţiile legii, urmărind realizarea acestor măsuri.
Art.30(1) Contabilul şef şi casierul CAR ,,Solidaritatea socială”  se  aleg dintre acei membrii care au cunoştinţe economico-financiare şi prezintă garanţii din punct de vedere al cinstei şi corectitudinii.
(2) Funcţia de Contabil şef este îndeplinită de o persoană încadrată cu contract individual de muncă, având studii superioare de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
(3) Contabilul şef al casei are următoarele atribuţii:
a)     vizează pentru control financiar preventiv propriu documentele privind operaţiunile de încasări şi plăţi ;
b)    dă indicaţii casierului pentru a se asigura respectarea cerinţelor disciplinei de casă;
c)     primeşte de la casier registrul de casă şi documentele justificative ale operaţiunilor de încasări şi plăţi, verifică legalitatea documentelor privind operaţiunile efectuate;
d)    întocmeşte lunar tabelul cu cotizaţiile, ratele de împrumut şi dobânzile scadente;
e)     ţine la zi evidenţa cotizaţiilor, a împrumuturilor şi a veniturilor casei;
f)      întocmeşte lunar balanţa de verificare şi anual bilanţul contabil;
g)     execută inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii casei;
h)    se îngrijeşte de păstrarea în deplină siguranţă a registrelor şi documentelor contabile care constituie gestiune pe anul în curs;
i)       asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale;
j)       întocmeşte şi prezintă Comitetului Director şi Adunării Generale a Reprezentanţilor proiectul de buget anual, execuţia bugetară şi situaţiile financiare periodice prevăzute de normativele în vigoare;
k)    îndeplineşte alte operaţiuni, activităţi şi atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare şi în hotărârile Comitetului Director, referitoare la activitatea financiar-contabilă.
Art. 31(1) Casierul are următoarele atribuţii:
a)     încasează veniturile cuvenite casei cu respectarea regulilor disciplinei de casă;
b)    face plăţi în numerar numai pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv propriu de către contabilul şef şi aprobate de preşedintele Comitetului Director;
c)     depune sau ridică numerarul din contul de disponibilităţi;
d)    eliberează chitanţe pentru sumele încasate şi le înscrie în registrul de casă;
e)     participă alături de contabilul şef la întocmirea tabelelor de reţineri;
f)      îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prezentul statut, date de preşedintele Comitetului Director sau contabilul şef al casei.
(2) Persoana încadrată pe funcţia de casier trebuie să îndeplinească condiţiile legale privind încadrarea gestionarilor, fără a avea obligaţia să constituie garanţie în numerar.
Art.32 Secretarul CAR ,,Solidaritatea socială” este angajat cu contract individual de muncă şi are următoarele atribuţiuni principale:
a) rezolvă problemele curente de secretariat;
b)întocmeşte documentele pentru primirea de noi membri şi ţine evidenţa acestora;
c) primeşte cererile de împrumut, cererile privind acordarea ajutoarelor nerambursabile, ajutoarelor de deces, verifică corectitudinea întocmirii acestora şi programează efectuarea plăţilor;
d)îndeplineşte sarcinile pe linia resurselor umane;
e)coordonează activitatea pe linie de arhivă;
f) este secretarul Comitetului Director;
g) îndeplineşte şi alte activităţi stabilite de preşedintele Comitetului Director.

CAPITOLUL V
VENITURILE ŞI FONDURILE CAR ,,SOLIDARITATEA SOCIALĂ”   
Art.33- Veniturile CAR ,,Solidaritatea socială” , se constituie, în condiţiile legii, din:
a) taxele de înscriere;
b) cotizaţiile şi contribuţiile lunare ale membrilor;
c) dobânzile provenite din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
d) veniturile realizate din prestări de servicii;
e) dobânzile la sumele împrumutate;
f) veniturile din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement;
g) donaţii şi sponsorizări;
h) alte venituri prevăzute de lege;
Art.34.(1) Din veniturile realizate, CAR ,,Solidaritatea socială”  îşi poate constitui rezerve legale şi statutare pentru formarea şi alimentarea următoarelor fonduri:
a) fondul pentru împrumuturi (fondul social);
b) fondul pentru acordarea ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare nerambursabile:
c) fondul pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement;
d) fondul pentru investiţii;
e) fondul pentru subvenţionarea produselor alimentare de bază, stabilite de Comitetul Director, vândute membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”, prin magazinele proprii de tip economat;
f) fondul pentru cheltuieli generale.
g) fondul pentru salarii, indemnizaţii, prime şi recompense băneşti;
h) fondul pentru reparaţii, întreţinerea şi funcţionarea  CAR ,,Solidaritatea socială” ;
i) fondul de rezervă, pentru calamităţi, epidemii etc.
(2) Constituirea fondurilor se aprobă de Comitetul Director.
(3) Fondul pentru împrumut (fondul social) se foloseşte numai pentru întrajutorarea membrilor prin acordarea de împrumuturi.
          La sfârşitul fiecărui an fondul social creşte cu dobînda repartizată membrilor casei.
(4) Din fondul de investiţii se pot finanţa, cu aprobarea Comitetul Director, cumpărarea de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice CAR ,,Solidaritatea socială” , inclusiv a magazinelor proprii de tip economat, a centrelor de refacere şi a unităţilor de tratament balnear şi. de odihnă, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) Din contribuţiile lunare ale membrilor se asigură plata ajutoarelor de deces, ajutoarelor nerambursabile şi indemnizaţiilor personalului care desfăşoară activităţi cu caracter social. Sumele rămase se repartizează pentru dezvoltarea sistemului de protecţie socială.
Art.35(1) Fondurile prevăzute la art.34 se cuprind în Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
(2) La finele anului calendaristic, soldurile rămase la fiecare din fondurile prevăzute la art.34 se reportează în anul următor, cu aceleaşi destinaţii. 
(3) În cazuri justificate, Comitetul Director poate hotărî ca, din disponibilităţile financiare la unele fonduri, să suplimenteze celelalte fonduri ale CAR ,,Solidaritatea socială”  prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anului în curs.
(4) Disponibilităţile băneşti ale CAR ,,Solidaritatea socială”  se păstrează în conturi la bănci, conform hotărârilor Consiliului Director şi prevederilor legislaţiei în vigoare.
(5) Documentele care angajează fondurile sau bunurile CAR ,,Solidaritatea socială”  se aprobă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, după ce au fost vizate de contabilul şef pentru control financiar preventiv propriu.

CAPITOLUL VI
ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR ŞI AJUTOARELOR      
Art.36 Membrii CAR ,,Solidaritatea socială”  beneficiază de împrumuturi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii :
a)     au vechimea ca membru al casei de minim 3 luni şi au plătit cotizaţiile şi contribuţiile la zi;
b)    au posibilităţi de restituire a împrumutului, în rate lunare consecutive, conform prevederilor statutare;
c)     se angajează să respecte obligaţiile asumate prin contractul de împrumut;
d)    disponibilităţile băneşti ale casei, la fondul social, permit acordarea de împrumuturi;
e)     solicită plafonul maxim al împrumutului stabilit de statut şi Adunarea Generală;
f)      garantează împrumutul care depăşeşte valoarea fondului social.
Art.37(1) Mărimea împrumutului se stabileşte la un plafon, de cel mult 3 ori fondul social al solicitantului. În cazuri excepţionale se pot acorda împrumuturi peste acest plafon.
(2) Împrumuturile care se acordă cu sau fără girant până la plafonul stabilit de statut şi de Adunarea Generală se aprobă de preşedinte, iar cele care depăşesc acest plafon se aprobă de Comitetul Director.
(3) Giranţii îşi asumă în solidar cu cel împrumutat obligaţia ca, în caz de neplată a împrumutului contractat de către titular, să restituie lunar sau prin poprire ratele restante, inclusiv penalităţile stabilite de Comitetul Director.
(4) Cuantumurile maxime ale împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor CAR ,,Solidaritatea socială”, precum şi numărul giranţilor se stabilesc de Comitetul Director.
(5) Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive, numărul acestora fiind stabilit prin contractul încheiat cu CAR ,,Solidaritatea socială” , începând cu luna următoare acordării acestuia.
(6) Restituirea împrumuturilor se face direct de către cel împrumutat la caserie sau, cu acordul acestuia, prin reţineri directe din pensie  soldă, salariu etc.
(7) Dobânda care se percepe la împrumuturile contractate se stabileşte de Comitetul Director în funcţie de situaţia financiară a CAR ,,Solidaritatea socială”  şi de rata inflaţiei, dar nu mai mare decât cea stabilită, anual, de Consiliul de Administraţie al Uniunii Naţionale a Caselor de Ajutor Reciproc din România. Dobânda se calculează lunar şi se încasează lunar sau trimestrial.
(8) Modalităţile, limitele şi condiţiile de acordare şi restituire a împrumuturilor precum şi de urmărire a debitorilor se stabilesc prin Regulament aprobat de Comitetul Director.

(9) Potrivit prevederilor Legii nr. 540/2002, contractul de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării.
Art.38. CAR ,,Solidaritatea socială”  acordă, în condiţiile prevăzute de Statut, următoarele ajutoare băneşti nerambursabile:
a) ajutoare băneşti ocazionale, care se acordă membrilor aflaţi în situaţii dificile din punct de vedere material şi al sănătăţii sau angajaţilor proprii care aduc o contribuţie deosebită în desfăşurarea activităţii CAR ,,Solidaritatea socială”; numărul ajutoarelor băneşti anuale şi cuantumul acestora se stabilesc de Comitetul Director, în funcţie de posibilităţile financiare ale casei;
b) ajutoare în medicamente, alimente şi îmbrăcăminte, asigurate din surse proprii sau sponsorizări şi donaţii;
c) gratuităţi sau reduceri la costul excursiilor organizate de CAR ,,Solidaritatea socială”  pentru membrii săi şi organele alese, în limita fondurilor aprobate pentru astfel de acţiuni;
d) ajutoare băneşti care să compenseze parţial sau total costul unor bilete în staţiuni balneo-climaterice sau cheltuielile de spitalizare, care se stabilesc de Comitetul Director, în raport cu posibilităţile financiare ale CAR ,,Solidaritatea socială”;
e) consultanţă juridică, consiliere psihologică, consultaţii şi tratamente medicale gratuite pentru  membrii casei,în limita fondurilor cu această destinaţie;
f) alte gratuităţi aprobate de Comitetul Director;
g)ajutoare băneşti, în caz de deces.
Art.39(1) Sumele de bani (împrumuturi, diferenţe de dobândă, ajutoare financiare etc.), precum şi ajutoarele materiale care se acordă de către CAR ,,Solidaritatea socială” , se ridică personal, cu buletin (carte) de identitate sau paşaport.
(2) În mod deosebit, ridicarea împrumutului se poate face prin procură legalizată de notariat.

 CAPITOLUL VII
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CAR ,,SOLIDARITATEA SOCIALĂ”    
          Art.40 CAR ,,Solidaritatea socială”  poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor, la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor, cu majoritatea de 2/3 din numărul voturilor exprimate.
          Art.41 Adunarea Generală stabileşte o comisie de lichidare formată din 3-5 membri şi fixează termenul de lucru care nu poate fi mai mare de 24 de luni. De la data hotărârii desfiinţării casei se sistează primirea de noi membri şi acordarea de împrumuturi.
          Comisia de lichidare are misiunea să încaseze toate sumele din împrumuturile acordate, dobânzile la împrumuturi, alte debite, să restituie membrilor fondul social, inclusiv dobânda rezultată după închiderea anului respectiv.
          Art.42(1) CAR ,,Solidaritatea socială”  asigură secretul deplin al operaţiunilor, nu prezintă documentele pentru control altor organe în afara celor abilitate prin lege, statut, iar acestora numai în prezenţa reprezentanţilor Comitetului Director.
(2) CAR ,,Solidaritatea socială” plăteşte taxe şi impozite către stat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Organelor de control specializate ale statului li se pot pune la dispoziţie, conform legii, spre verificare, documentele de evidenţă privind provenienţa şi legalitatea veniturilor casei în conformitate cu atribuţiile CAR ,,Solidaritatea socială”  precum şi documentele privind cheltuielile cu indemnizaţiile (salariile) de orice fel, din care rezultă că obligaţiile către bugetul statului au fost calculate reţinute şi virate la termen.

 CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE 
          Art.43 Modul de organizare şi ţinere a contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare anuale, registrele şi formularele care se folosesc de casă sunt stabilite de Comitetul Director, potrivit reglementărilor în vigoare.
          Art.44 Se autorizează Comitetul Director să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de acordare a împrumuturilor şi ajutoarelor membrilor CAR ,,Solidaritatea socială” .
          Art.45 Prezentul statut a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale a membrilor fondatori ai CAR ,,Solidaritatea socială” din data de 19.09.2011 şi intră în vigoare la data notificării de către judecătorie. 

Preşedintele Comitetului Director, 
Gl. mr. (r) conf. univ. dr. CONSTANTIN NĂSTASE