vineri, 15 aprilie 2011

PRIMA PARTE A ORDINULUI 74

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor ce dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termenul stabilit la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Art. 2. - (1) În vederea desfăşurării procesului de identificare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, Casa de pensii sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare Casa de pensii sectorială, întocmeşte, pe baza înregistrărilor proprii, în format electronic, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, un fişier cuprinzând datele cu caracter personal privind beneficiarii pensiilor aflate în plată, recalculate conform Legii nr. 119/2010. (2) Fişierul prevăzut la alin. (1) conţine, în situaţia în care acestea se regăsesc în evidenţa Casei de pensii sectoriale, informaţii pentru identificarea actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, respectiv următoarele date cu caracter personal ale pensionarilor: a) numele şi prenumele; b) codul numeric personal; c) adresa actuală de domiciliu; d) data privind trecerea în rezervă sau direct în retragere ori încetarea raporturilor de serviciu; e) informaţii privind arma în care au activat înainte de pensionare. (3) În fişierul prevăzut la alin. (1) vor fi marcaţi distinct de către Casa de pensii sectorială beneficiarii de pensii pentru care au fost depuse şi procesate actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar. (4) Fişierul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi informaţiile deţinute privind beneficiarii pensiilor de urmaş, respectiv: a) numele şi prenumele urmaşului şi ale titularului susţinător; b) codul numeric personal al urmaşului; c) adresa actuală de domiciliu a urmaşului; d) gradul militar al titularului susţinător; e) data decesului titularului susţinător; f) informaţii privind arma în care a activat înainte de pensionare/deces titularul susţinător. (5) Fişierul prevăzut la alin. (1) se comunică Direcţiei generale management resurse umane din cadrul ministerului, iar în cazul în care există informaţii potrivit cărora beneficiarii pensiilor au trecut în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu din unităţi ale altor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Casa de pensii sectorială va transmite aceste informaţii instituţiilor respective în vederea identificării actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor. (6) În termen de două zile de la primirea fişierului prevăzut la alin. (1), Direcţia generală management resurse umane, prin sistemul informatic şi de comunicaţii propriu, pune la dispoziţia inspectoratelor generale/similare şi inspectoratelor/unităţilor teritoriale situaţia nominală a beneficiarilor pensiilor aflate în plată la Casa de pensii sectorială, în vederea identificării, din oficiu, a persoanelor ale căror pensii se revizuiesc şi ale căror dosare personale se regăsesc în arhiva proprie. Art. 3. - (1) Direcţia generală management resurse umane, inspectoratele generale/similare şi inspectoratele/unităţile teritoriale procedează la consultarea fişierului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi revendică/marchează, în termen de 10 zile de la data punerii la dispoziţie a situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (6), beneficiarii de pensii ale căror dosare personale se află în arhiva proprie. (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru structurile centrale ale inspectoratelor generale şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, termenul de consultare/revendicare este de 20 de zile de la data punerii la dispoziţie a situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (6). (3) În cazul unităţilor desfiinţate, revendicarea/marcarea beneficiarilor pensiilor se efectuează de către Direcţia generală management resurse umane pentru unităţile care au făcut parte din aparatul central şi care nu au avut structuri de resurse umane, respectiv de către structurile centrale de resurse umane din cadrul inspectoratelor generale/similare. Art. 4. - (1) În termen de 3 zile de la data finalizării activităţii de revendicare/marcare, Direcţia generală management resurse umane transmite în format electronic la Casa de pensii sectorială fişierul prevăzut la art. 2 alin. (1), completat cu informaţii privind unităţile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care au revendicat/marcat beneficiarii de pensii. (2) Casa de pensii sectorială, pe baza dosarelor personale de pensie existente în arhiva proprie, analizează informaţiile din fişierul prevăzut la alin. (1) şi identifică unităţile de unde beneficiarii pensiilor au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu. (3) După identificarea unităţilor de unde beneficiarii pensiilor au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, precum şi/sau a unităţilor care au întocmit dosarele personale de pensie, Casa de pensii sectorială transmite datele deţinute, integrate într-un fişier, până la data de 10 iunie 2011, către Direcţia generală management resurse umane în vederea identificării actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor. (4) Direcţia generală management resurse umane, prin sistemul informatic şi de comunicaţii propriu, pune la dispoziţia inspectoratelor generale/similare şi inspectoratelor/unităţilor teritoriale, în termen de două zile de la primirea fişierului prevăzut la alin. (3), datele primite de la Casa de pensii sectorială. Art. 5. - (1) După revendicarea/marcarea beneficiarilor de pensii, Direcţia generală management resurse umane şi structurile de resurse umane din inspectoratele generale/similare şi inspectoratele/unităţile teritoriale procedează la întocmirea fişelor individuale cuprinzând informaţiile necesare identificării actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor. (2) Fişele individuale întocmite potrivit alin. (1) se comunică, în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării activităţii de revendicare/marcare, structurilor financiar-contabile din cadrul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, după caz, celor din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au asigurat plata drepturilor salariale pe perioada activităţii profesionale ori care deţin în arhivă statele de plată/alte documente, în vederea identificării actelor şi datelor necesare revizuirii pensiilor. (3) Activitatea privind identificarea veniturilor prevăzută la alin. (2) se desfăşoară cu sprijinul structurilor deţinătoare de arhive. Art. 6. - (1) Structurile financiar-contabile din cadrul inspectoratelor generale/similare şi inspectoratelor/unităţilor teritoriale care au asigurat plata drepturilor salariale pentru anumite perioade de activitate profesională desfăşurată de beneficiarii pensiilor identifică şi extrag actele şi datele care dovedesc veniturile realizate lunar de aceştia pentru perioadele respective. (2) Prin excepţie de la alin. (1), actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar pot fi întocmite/eliberate de structurile financiar-contabile ale unităţilor ce le deţin în păstrare sau de structurile unităţilor de unde au trecut în rezervă/direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu beneficiarii pensiilor. (3) Structurile financiar-contabile vor transmite actele şi datele care dovedesc veniturile realizate lunar la structurile de resurse umane care au solicitat aceste documente, urmând ca procesul să fie finalizat până la data de 31 august 2011. (4) Actele şi datele doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise de structurile financiar-contabile, se centralizează de către structurile de resurse umane din inspectoratele generale/similare şi inspectoratele/unităţile teritoriale care au solicitat aceste documente, pentru beneficiarii pensiilor care au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu din aceste structuri. (5) Informaţiile privind veniturile realizate lunar rezultate din documentele prevăzute la alin. (4) se implementează în format electronic prin intermediul programului informatic al Grupului de proiectare programe informatice în domeniul financiar contabil din subordinea Direcţiei generale financiare, urmând ca procesul să fie finalizat până la data de 15 septembrie 2011. (6) Săptămânal, în fiecare zi de luni, unităţile realizează exportul fişierelor din programul informatic prevăzut la alin. (5) şi le transmit centralizat la Direcţia generală management resurse umane prin sistemul informatic şi de comunicaţii gestionat de această direcţie. (7) Operaţiunea de export a fişierelor prevăzută la alin. (6) se realizează numai în cazul beneficiarilor de pensii pentru care sunt introduse toate veniturile realizate lunar sau, în lipsa acestora, gradele militare deţinute aferente perioadelor de activitate profesională pentru care nu au fost identificate venituri. (8) Săptămânal, în fiecare zi de marţi, Direcţia generală management resurse umane transmite fişierele menţionate la alin. (6) către serverul Direcţiei generale financiare. (9) În cazul beneficiarilor de pensii prevăzuţi la art. 2 alin. (3), actele şi datele doveditoare ale veniturilor realizate lunar şi/sau istoricul gradelor militare deţinute aferente perioadelor de activitate profesională pentru care nu au fost identificate venituri se transmit la Casa de pensii sectorială în formă scrisă, în original sau copie certificată, după caz, de către structurile de resurse umane din unităţile de la care au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data de 15 mai 2011, fără a urma procedurile prevăzute la alin. (5)-(8). Art. 7. - (1) Pentru perioadele în care beneficiarii pensiilor care au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu din cadrul unităţilor ce au făcut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv din cadrul inspectoratelor generale/similare şi inspectoratelor/unităţilor teritoriale, au desfăşurat activitate profesională în cadrul unor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Direcţia generală management resurse umane şi structurile de resurse umane, după caz, solicită informaţiile, actele şi datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, astfel: a) în cazul Ministerului Apărării Naţionale, la Serviciul istoric al armatei; b) în cazul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la direcţiile de resurse umane din cadrul structurilor centrale a instituţiilor respective. (2) În cazul în care actele şi datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor pentru beneficiarii care au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu din cadrul unităţilor/entităţilor ce au făcut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv din cadrul inspectoratelor/unităţilor/ entităţilor, au fost predate la alte instituţii/unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Direcţia generală management resurse umane şi structurile de resurse umane, după caz, solicită informaţiile, actele şi datele necesare identificării actelor sau datelor respective, potrivit procedurii prevăzute la alin. (1). Art. 8. - (1) Direcţia generală management operaţional, la solicitarea Secretariatului general, desfăşoară activităţi pentru realizarea unei situaţii privind identificarea unităţilor/entităţilor care fac parte sau au făcut parte din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Secretariatul general desfăşoară activităţi urgente în vederea elaborării, până la data de 30 aprilie 2011, a unei situaţii referitoare la unităţile/entităţile care deţin arhivele documentelor justificative care atestă plata veniturilor realizate lunar, pentru unităţile/entităţile care fac parte sau au făcut parte din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În baza situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Secretariatul general comunică tuturor unităţilor/entităţilor din cadrul ministerului care solicită acest lucru date privind arhivele documentelor justificative. Art. 9. - (1) Actele şi datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor întocmite de structurile financiarcontabile, transmise în format electronic către serverul Direcţiei generale financiare, prin intermediul programului informatic implementat de Grupul de proiectare programe informatice în domeniul financiar contabil al Direcţiei generale financiare, se expediază concomitent şi în formă scrisă, în original sau copie certificată, de structurile de resurse umane din unităţile din care beneficiarii pensiilor au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, prin poşta militară, la Casa de pensii sectorială, comunicând faptul că acestea au fost trimise şi în format electronic. (2) Pentru situaţiile în care în actele şi datele doveditoare privind veniturile lunare individuale nu au fost identificate venituri pentru anumite perioade de activitate profesională, structurile de resurse umane vor comunica în formă scrisă şi istoricul gradelor militare deţinute pentru perioadele respective, împreună cu actele prevăzute la alin. (1). Art. 10. - În aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului