luni, 6 iunie 2011

PENTRU COLEGII CARE AU LUCRAT SI IN CIVILIE, INAINTE SAU DUPA IESIRE LA PENSIE

Verificati, dragi colegi, la Casa de pensii SATU MARE
Sa va duceti la Casa judeteana de pensii
1. La Casa de pensii judeteana, (avand C.I. asupra dvs.) se face o cerere , se plateste la casierie suma de 15 iei si se obtine Adeverinta de venituri in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat
2. Se face o copie la respectiva adeverinta
3. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare dupa data inscrierii la pensie (vezi modelul atasat)
4. Se anexeaza la respectiva cerere:
• Adeverinta eliberata de Casa judeteana de pensii in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in original si copie
• Carte de identitate, in copie;
• Ultimul talon de pensie ( pe luna aprilie ex.) in copie;
• Baza legala ( extras) pentru recalcularea pensiei militare prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrieri la pensie,(vezi documentul atasat)
5. Se introduc documentele intr-un plic ,si se trimit cu C.N.,,Posta Romana “S.A. (cu confirmare primire) la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N (str. Drumul Taberei, nr.6-9,sector 6,Bucuresti Cod Postal 061416);a M.A.I.(str.George Georgescu,nr.3,sector 4,Bucuresti,Cod Postal 040131)
6. Dovada trimiterii documentelor ( chitanta) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost trimise la Casa de pensii sectoriala a (M.Ap.N.;M.A.I.)
IMPORTANT: Conform art.134 alin.(7) din Hotararea Guvernului nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea . Deci ,cu cat faceti mai repede cererea cu atat aveti mai mult de castigat

BAZA LEGALA (EXTRAS)

PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE

* art.107, alin (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:
Art.107……………………………………………………………………………………
“(4)Pensionarii pentru limita vârstă care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei,in conditiile legii”

* art.134 alin(2) si (3) din Hotararea Guvernului nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Art.134……………………………………………………………………………………..
“(2) Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensie.”

* art. 2, alin. (1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor:
Art.2 “-(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art.1devin pensii pentru limită de vârstă in inţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.”

* art.171 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art.171-“La data intrarii in vigoare aprezentei legi, pensile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusive categoriile de pensii prevazute la art. 1 dinLegea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, devin pensii in intelesul prezentei legi.”Nr………din……………..


CERERE
de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare
realizate dupa data inscrierii la pensie

Catre : Casa de Pensii sectoriala a Ministerului Apararii
Nationale
Subsemnatul ….. (r.)…………………………………….,avand codul numeric personal nr…………………………………,domiciliat in localitatea…………………………………….. Str…………………………………..nr……..,Bl……..,Sc…….,etj…….,ap..….,jud…………….,posesor al actului de identitate seria…….nr…………………,eliberat de……………………. la data de………………….,nascut la data de…………….in localitatea………………………
Jud………………,fiul lui……………………………si al…………………,cu dosar de pensie nr. ……………., telefon……………………………..,in baza art. 107 ,alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ,art. 134 alin. (2) si (3) din Hotatarea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si avand in vedere ca, potrivit art. 2, alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limita de varsta prin efectul legii si si-a pastrat acelasi regim, de pensie pentru limita de varsta, potrivit art.171 din Legea nr.263/2010

Solicit recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate
dupa data inscrierii la pensie

In acest scop depun urmatoarele :
*Adeverinta eliberata de Casa judeteana de pensii in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asigurarilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, ……. pagini , in original si copie (Legea 263/2010 , art. 159 ,alin. 3)

*Carte de identitate seria…..nr…………., eliberata de………………..,1 pagina, in copie ;

*Ultimul talon de pensie (pe luna aprilie 2011), 1 pagina, in copie;

*Baza legala (extras) pentru recalculare pensiei militare prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie, 1 pagina

Ma oblig a anunta , in termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus dupa care am semnat.

Documentul contine: ---_____pagini( cererea)

---_____pagini( 4 anexe)

Data…………………. Semnatura……………….